Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


18-12-2014

Obradował Prekomitet Monitorujący Program Inteligentny Rozwój

W oczekiwaniu na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju obradował Prekomitet Monitorujący program. Celem spotkania była dyskusja o sposobie wdrażania PO IR, w tym o kryteriach wyboru projektów w działaniach wdrażanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Posiedzeniu przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

- Efekty naszych dzisiejszych rozmów staną się punktem wyjścia do decyzji na właściwym Komitecie Monitorującym, który zostanie powołany po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej PO IR – poinformowała wiceminister Iwona Wendel. Prekomitet jest ciałem, które nie podejmuje wiążących decyzji w sprawie programu, ale pozwala na przedyskutowanie i wypracowanie wstępnych rozwiązań. Z kolei Komitet Monitorujący może powstać, gdy program jest już przyjęty. Czuwa nad jego wdrażaniem i decyduje o niektórych kwestiach, np. kryteriach wyboru projektów.

Podczas spotkania prezentacje wygłosili przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i Ministerstwa Gospodarki (MG), które będą pełnić funkcję instytucji pośredniczących w systemie wdrażania PO IR. Porozumienia w tej sprawie zostały podpisane 17 grudnia 2014 r. (informacja na ten temat znajduje się na stronie MIiR). Każda z tych instytucji będzie odpowiedzialna za dwie części programu (priorytety) – MG za Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I oraz Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, natomiast NCBiR za Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

Uczestnicy spotkania głosują nad przyjęciem regulaminu prekomitetu

Przedstawiciel NCBiR mówił o proponowanych kryteriach wyboru projektów w priorytecie Wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa, w ramach skierowanych dla firm instrumentów, które roboczo nazwane zostały Demonstrator (wsparcie na wytworzenie instalacji pilotażowej/demonstracyjnej),  Szybka ścieżka (dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzonych przez firmy) oraz Sektorowe programy B+R (wsparcie na projekty B+R istotne dla poszczególnych sektorów/branż).

Reprezentant Ministerstwa Gospodarki przedstawił z kolei możliwości wsparcia w ramach priorytetów, dla resort będzie instytucją pośredniczącą. Środki zostaną zainwestowane m.in. w infrastrukturę B+R firm, proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw (np. bony na innowacje), wdrożenia wyników prac B+R, czy finansowanie innowacyjnej działalności małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania zapoznali się też z konstrukcją PO IR oraz aktualnym stanem prac nad programem. W grudniu wynegocjowany program został przesłany do Komisji Europejskiej i obecnie oczekuje na zatwierdzenie. Jego budżet wynosi ok. 8,6 mld euro z polityki spójności. Fundusze dostępne w ramach PO IR przyczynią się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Spotkanie odbyło się 18 grudnia 2014 r. w Warszawie.

Pobierz plik:
Prezentacja z Prekomitetu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (470 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska