Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-09-2013

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

9 września 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na:

  • wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką;
  • wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;
  • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Zakres wsparcia w ramach POIR wpisuje się w następujące cele tematyczne, wymienione w projekcie Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFRM objętych zakresem wspólnych ram strategicznych:

  • Cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
  • Cel 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.

Najważniejszymi beneficjentami POIR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry i instytucje otoczenia biznesu.

Projekt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,15 MB)
Diagnoza do projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,78 MB)

Uwagi dotyczące Programu będzie można zgłaszać w terminie do 14 października 2013 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag lub przesyłając je na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (z dopiskiem „Uwagi do projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”).

Konferencja

W ramach konsultacji społecznych, 7 października br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, odbędzie się konferencja. Zapraszamy do rejestracji na konferencję.

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedsiębiorców, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, a także przedstawicieli: samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją POIR.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska