Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-12-2014

System instytucjonalny Programu Inteligentny Rozwój

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podpisała 17 grudnia 2014 r. porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Funkcje tzw. Instytucji Pośredniczących, pełnić będą Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Stroną porozumienia z NCBiR jest również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako organ nadzorujący działalność Centrum.

Resort gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będą zaangażowane w realizację drugiego pod względem budżetu programu na nową perspektywę. To także największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój oraz innowacje – podkreśliła wiceminister Iwona Wendel. Do zadań Instytucji Pośredniczących należy przede wszystkim organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie i ewidencjonowanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji odpowiedniej osi priorytetowej.

Uczestnicy spotkania
Od lewej: dyrektor NCBiR prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Marek Ratajczak, wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel, wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.

Porozumienia, określające zasady współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) a poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi, stanowią jeden z podstawowych elementów systemu realizacji programu. Ministerstwo Gospodarki będzie odpowiedzialne za priorytety: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I oraz Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, natomiast Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za priorytety: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

Uczestnicy spotkania

Podstawą prawną zawarcia porozumień jest art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146).

***

Budżet programu wynosi ok. 8,6 mld euro z polityki spójności. Jego fundusze przyczynią się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane działania, skoncentrowane będą głównie na rozwoju innowacyjności firm oraz wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce.

Pobierz plik:
Informacja prasowa o Programie Inteligentny Rozwój Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (367 KB)

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska