Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


23-12-2013

O konsultacjach

Od 9 września 2013 r. trwały konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (POIR). Ich celem było zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Uwagi dotyczące Programu można było zgłaszać do 14 października 2013 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag lub przesyłając na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (z dopiskiem „Uwagi do projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”).

Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na:

  • wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką;
  • wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;
  • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Zakres wsparcia w ramach POIR wpisuje się w następujące cele tematyczne, wymienione w projekcie Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFRM objętych zakresem wspólnych ram strategicznych:

  • Cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
  • Cel 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.

Najważniejszymi beneficjentami POIR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry i instytucje otoczenia biznesu.

Projekt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,15 MB)
Diagnoza do projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,78 MB)


Konferencja

W ramach konsultacji zorganizowano konferencję, której celem było zaprezentowanie projektu PO IR oraz dyskusja na temat zakresu wsparcia objętego programem. Konferencja odbyła się 7 października 2013 r. w siedzibie MIR przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział ok. 160 osób.

Zapis video z konferencji konsultacyjnej dostępny jest na stronie MIR.


Raport z konsultacji społecznych POIR

W trakcie konsultacji społecznych POIR zgłoszonych zostało 250 uwag. Uwagi do Programu zgłosiły 43 podmioty, m.in. jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz uczelnie. Ponad połowa uwag (153) została uwzględniona, w tym 64 częściowo. 97 uwag zostało odrzuconych.

Raport z konsultacji wraz z załącznikiem przedstawiającym stanowisko MIR do zgłoszonych uwag:

Raport z konsultacji społecznych POIR Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (334 KB)

Załącznik 1 do Raportu z konsultacji społecznych POIR Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (825 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska