Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Dokumenty

Dokumenty to zbiór aktów prawnych, dokumentów programowych, uszczegółowień i wytycznych.

strona:12345...5idź do:  
27-06-2013

Aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

27 czerwca 2013 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Nowa wersja dokumentu zawiera w szczególności zmiany wynikające z wprowadzenia nowego instrumentu w priorytecie 3, pn. "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji", a ponadto zmiany w działaniach 2.3, 6.1, 6.2 i 9.3.

więcej
19-06-2013

Rozporzadzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

17 czerwca 2013 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 691 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu  Innowacyjna Gospodarka.

więcej
22-05-2013

Zmiana Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

29 kwietnia 2013 r. przyjęte zostały zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

więcej
28-02-2013

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 28 lutego 2013 r.

więcej
29-01-2013
Zmiany w Przewodniku w zakresie promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka

Zmiany w Przewodniku w zakresie promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka

Mając na uwadze Państwa wygodę i łatwy dostęp do analizy niedawno wprowadzonych zmian w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu  Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, zachęcamy do  zapoznania się z wykazem zmian w niniejszej publikacji.

więcej
21-12-2012
Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Zakończyła się kolejna aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG), w ramach której zmodyfikowana została lista projektów rezerwowych w Priorytecie VII. W miejsce 4 projektów, które nie będą realizowane ze środków PO IG i zostały usunięte z listy rezerwowej, wpisano 3 nowe przedsięwzięcia, które zostały zaproponowane w wyniku naboru przeprowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą.

więcej
21-12-2012
Errata do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

Errata do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

5 grudnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała erratę do zmienionej 18 października wersji Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

więcej
25-10-2012

Aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

18 października 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

więcej
05-09-2012
Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

W ramach drugiej w 2012 r. aktualizacji listy projektów indywidualnych Programu  Innowacyjna Gospodarka (PO IG) przeniesiono 5 projektów z listy rezerwowej na podstawową oraz 1 projekt przesunięto z listy podstawowej na rezerwową. Z listy usunięto 3 projekty. 

więcej
11-04-2012

Aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

5 kwietnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska  podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Nowa wersja dokumentu zawiera w szczególności aktualizacje dostosowujące Szczegółowy opis priorytetów PO IG do zmienionego w trakcie przeglądu środokresowego Programu Innowacyjna Gospodarka, a także nowelizacji rozporządzeń stanowiących programy pomocowe.

więcej
30-03-2012

Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

29 marca 2012 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.  Rozporządzenie to wprowadza zmiany zasad udzielania pomocy finansowej w ramach następujących działań Programu: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, oraz 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

więcej
29-02-2012

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka. Na listę rezerwową wpisano 8 nowych przedsięwzięć, usunięto natomiast jeden projekt z listy podstawowej. W przypadku części projektów uaktualniono informacje dotyczące terminów realizacji projektów, orientacyjnych kosztów całkowitych inwestycji, a także maksymalnego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie poszczególnych projektów.

więcej
24-01-2012

Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzajaca zmiany w Programie Innowacyjna Gospodarka

22 grudnia 2011 r. Komisja Europejska wydała Decyzję nr K(2011)9788 przyjmującą zmieniony Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PO IG).  Zmiany wprowadzone do PO IG wynikają z przeprowadzonej procedury przeglądu programu, zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25 – 78, z późn. zm), jak również zaalokowania dodatkowych środków finansowych pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania, tzw. dostosowania technicznego, oraz z realokacji środków pomiędzy poszczególnymi priorytetami PO IG.

więcej
09-09-2011

Korekta w katalogu wydatków dla Działania 1.3 w "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka"

9 września 2011 r. dokonana została korekta Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Zmiana dotyczy listy kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe PO IG, zawartej w Podrozdziale 7.1.

więcej
31-08-2011

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Zakończyła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Celem aktualizacji jest przegląd stanu ich przygotowań.

więcej
strona:12345...5idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska