Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-01-2012

Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzajaca zmiany w Programie Innowacyjna Gospodarka

22 grudnia 2011 r. Komisja Europejska wydała Decyzję nr K(2011)9788 przyjmującą zmieniony Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PO IG).  Zmiany wprowadzone do PO IG wynikają z przeprowadzonej procedury przeglądu programu, zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25 – 78, z późn. zm), jak również zaalokowania dodatkowych środków finansowych pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania, tzw. dostosowania technicznego, oraz z realokacji środków pomiędzy poszczególnymi priorytetami PO IG.

W konsekwencji wyżej wymienionych zmian wsparcie unijne dla PO IG wzrosło łącznie o 403 240 767 euro, z czego 104 392 153 euro pochodzi z dodatkowej alokacji z tzw. „dostosowania technicznego”, a 298 848 614 euro z krajowej rezerwy wykonania. Tym samym wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG wzrosła 9 711,6 mln euro do 10 186,03 mln euro.

Dodatkowe środki pochodzące z wyżej wymienionych źródeł zostały zaalokowane zgodnie z zasadą koncentracji, tj. na ograniczoną liczbę przejrzyście wskazanych pro-innowacyjnych i pro-rozwojowych obszarów ukierunkowanych na lizbońskie kategorie interwencji. Środki te zwiększyły alokacje priorytetów: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, 3. Kapitał dla innowacji, 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, 5. Dyfuzja innowacji  i 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. Jednocześnie w ramach realokacji między priorytetami PO IG, zmniejszona została alokacja priorytetów 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki i 9. Pomoc techniczna.

Dodatkowe środki przeznaczone na Program zostaną zaalokowane na instrumenty skierowane do przedsiębiorców, co oznacza możliwość ogłoszenia kolejnych konkursów oraz udzielenia wsparcia na większą liczbę projektów. Zaplanowane zmiany zasad realizacji instrumentów wsparcia ułatwią pozyskiwanie środków z Funduszy Europejskich i wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw, dzięki możliwości realizacji projektów, których wcześniej nie mogliby oni wdrożyć. Dzięki zmianom wprowadzonym w PO IG możliwe będzie:

  • uruchomienie w ramach Priorytetu 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia pilotażowego instrumentu dla przedsiębiorców z grupy MSP z przeznaczeniem na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej,
  • uruchomienie w ramach Priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii dodatkowych konkursów dla przedsiębiorców w poddziałaniu 1.3.1 Projekty rozwojowe w nowej formule, tj. przy zaangażowaniu przedsiębiorcy w realizację projektu B+R oraz w Działaniu 1.4 Wsparcie projektów celowych,
  • rozszerzenie projektów składanych w Poddziałaniu 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych o komponent uzbrojenia terenu inwestycyjnego,
  • realizowanie projektów z zakresu e-usług przez mikro- i małych przedsiębiorców nie starszych niż 2 lata (obecnie wiek przedsiębiorcy to maksymalnie 1 rok).


Część z wyżej wymienionych przyjętych przez Komisję Europejską zmian wymagać będzie dalszych szczegółowych uzgodnień, m.in. Regionalnymi Programami Operacyjnymi w zakresie wypracowania linii demarkacyjnej oraz z Komitetem Monitorującym PO IG, z którym konsultowany będzie podział dodatkowej alokacji w ramach osi na poszczególne działania.

Poniżej załączamy zmieniony PO IG (również w wersji z „widocznymi zmianami”) wraz z tabelą wprowadzonych zmian i tabelą prezentującą zmiany we wskaźnikach.

Pobierz pliki:

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska