Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-03-2012

Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

29 marca 2012 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.  Rozporządzenie to wprowadza zmiany zasad udzielania pomocy finansowej w ramach następujących działań Programu: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

W odniesieniu do działania 8.1 PO IG najistotniejsza zmiana polega na:

  • umożliwieniu udzielania wsparcia mikroprzedsiębiorcom lub małym przedsiębiorcom funkcjonującym na rynku do 2 lat. Dotychczas przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach działania 8.1 PO IG musiał złożyć wniosek w pierwszym roku działalności.

    Należy jednocześnie zauważyć, że niektóre Regionalne Programy Operacyjne (RPO) przewidują instrumenty wsparcia komplementarne do działania 8.1 PO IG, w ramach których o dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku dłużej niż 1 rok. Powyższa sytuacja powoduje, że część przedsiębiorców działający na rynku dłużej niż 1 rok i krócej niż 2 lata kwalifikowałaby się do wsparcia zarówno w ramach RPO, jak i działania 8.1 PO IG.

W związku z powyższym w rozporządzeniu wprowadzono przepis, zgodnie z którym o wsparcie w ramach działania 8.1 PO IG będą mogli ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy funkcjonujący dłużej niż 1 rok i krócej niż 2 lata, pod warunkiem, że posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwie wymienionym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Lista województw przedstawiona w ogłoszeniu o naborze wniosków będzie informowała o tych województwach, które w ramach RPO nie przewidują przeprowadzenia konkursów w instrumentach wsparcia komplementarnych wobec działania 8.1 PO IG.

Jednocześnie został wprowadzony przepis zobowiązujący wnioskodawcę do złożenia oświadczenia, że nie uzyskał pomocy finansowej z RPO na realizację projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie składanym w ramach działania 8.1 PO IG. Wprowadzenie wymogu składania oświadczenia przez wnioskodawcę stworzy dodatkowy mechanizm ograniczający możliwość podwójnego finansowania tych samych operacji z różnych programów operacyjnych.

W przypadku działania 8.2 PO IG najważniejsze zmiany polegają na:

  • uproszczeniu definicji B2B, w celu ułatwienia przygotowania projektów do wsparcia. Dotychczasowa definicja B2B powodowała trudności interpretacyjne dla przedsiębiorców. W konsekwencji część przedsiębiorców składała wnioski na realizację projektów, które były niezgodne z celami działania 8.2 PO IG.

    Uproszczona definicja B2B wskazuje na warunki konieczne, które musi spełnić wdrażany system, aby projekt mógł zostać zaakceptowany do wsparcia. Poprawny merytorycznie wniosek musi opisywać relację usługową między współpracującymi przedsiębiorcami (w tym z wnioskodawcą), która jest realizowana z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami.

  • uproszczeniu warunków, jakie musi spełnić wnioskodawca realizujący projekt, przez wskazanie, że jest on zobowiązany do prowadzenia współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne typu B2B. Powyższa zmiana umożliwi udzielenie wsparcia bardziej zróżnicowanym projektom, pod warunkiem, że będą spełniać określone wymagania dotyczące prowadzenia przez beneficjenta współpracy z wykorzystaniem elektronicznych systemów typu B2B.

  • dodaniu nowej kategorii kosztu kwalifikowanego - nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Nowa kategoria kosztu kwalifikowanego ułatwi realizację projektu, zwiększając możliwości uzyskania dofinansowania na koszty, które są często ponoszone przez beneficjentów.

Pobierz plik:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. 2012, poz. 350) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (726 KB)
 
Rozporządzenie jest dostępne również w sekcji Prawo polskie

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska