Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-06-2013

Rozporzadzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

17 czerwca 2013 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 691 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Najistotniejsze zmiany w rozporządzeniu:

  • Nowy instrument wsparcia - Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji w ramach osi priorytetowej 3 „Kapitał dla innowacji”.

    Grupą docelową, do której skierowana będzie oferta pożyczkowa funduszu, są mikro- i mali przedsiębiorcy będący we wczesnej fazie rozwoju lub początkowej fazie rozszerzania działalności do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia sprzedaży towarów i usług. Warunkiem udzielenia pożyczki jest jednoczesna inwestycja kapitałowa anioła biznesu lub funduszu venture capital w to przedsiębiorstwo. Pożyczka będzie udzielana na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia opisanego w przedstawianej przez wnioskodawcę koncepcji biznesowej. Fundusz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych innowacyjnych przedsiębiorstw i udostępnia im źródło finansowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Dzięki objęciu pomocą publiczną w ramach wyłączeń blokowych różnicy w oprocentowaniu, możliwe było jego obniżenie z poziomu rynkowego wynoszącego 14,91 proc. (młodzi przedsiębiorcy nie posiadający majątku, który stanowiłby zabezpieczenie pożyczki) do poziomu 6,5 proc.

    Maksymalna kwota pożyczki to 2 mln złotych, a maksymalny okres kredytowania wynosi 6 lub 8 lat, w zależności od fazy rozwoju w której znajduje się dane przedsiębiorstwo. Instrument ma charakter pilotażowy.

  • Nowy instrument wsparcia w ramach działania 6.2 polegający na finansowaniu kosztów usług szkoleniowych i doradczych oraz wsparciu rozwoju strategii marketingowej na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki

    Celem nowego instrumentu, jest zwiększenie kompetencji MŚP w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki, prowadzenia negocjacji, a docelowo pozyskania partnerów gospodarczych oraz współpracy technologicznej w oparciu o środki PO IG. Projekt obejmie trzy etapy: 1) szkolenia prowadzone przez polskich i zagranicznych wykładowców, 2) kilkudniowe warsztaty, w formie indywidualnych spotkań z doradcami i 3) udział przedsiębiorców w kilkumiesięcznym programie akceleracyjnym zorganizowanym na terenie Doliny Krzemowej w Stanach Zjednoconych Ameryki.

  • Działanie 6.1 – biorąc pod uwagę oczekiwania oraz potrzeby przedsiębiorców, podniesiono maksymalną intensywność wsparcia do 75 proc. oraz kwotę wsparcia do 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Wprowadzono także nowe kategorie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i rozszerzono zakres podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu o tych przedsiębiorców, którzy uzyskali wcześniej wsparcie na przygotowanie planu rozwoju eksportu, jednak z uwagi na zmiany sytuacji gospodarczej i politycznej na rynkach zagranicznych konieczna była jego aktualizacja. Zaktualizowany plan rozwoju eksportu powinien być sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, a następnie ponownie oceniony przez Agencję.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska