Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-09-2012

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

W ramach drugiej w 2012 r. aktualizacji listy projektów indywidualnych Programu  Innowacyjna Gospodarka (PO IG) przeniesiono 5 projektów z listy rezerwowej na podstawową oraz 1 projekt przesunięto z listy podstawowej na rezerwową. Z listy usunięto 3 projekty. 

Liczba i wartość projektów kluczowych

Zaktualizowana lista projektów indywidualnych PO IG obejmuje obecnie 125 przedsięwzięć o łącznej wartości całkowitej wynoszącej ok. 12,85 mld zł Na liście podstawowej znajduje się 117 projektów, których wartość opiewa na 11,86 mld zł, natomiast pozostałych 8 projektów to inwestycje rezerwowe, których łączna wartość wynosi blisko 0,99 mld zł.

Dofinansowanie z funduszy unijnych

Łączna wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektów podstawowych objętych indykatywnym wykazem wynosi ponad 8,79 mld zł.


Projekty wg priorytetów:

 Priorytet

Liczba projektów
 – lista podstawowa

Liczba projektów – lista rezerwowa

Koszt całkowity w mln zł

Koszt dofinansowania EFRR 
w mln zł

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 

37

0

1 848,79

1 453,40

Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R 

13

0

2 720,27

 

2 113,84

 

Priorytet 3. Kapitał dla innowacji

1

0

646,83

549,81

Priorytet 5.  Dyfuzja innowacji

 14

 0

 1 642,22

 979,86

Priorytet 6. Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym 

 21

 0

 1 177,51

497,94 

Priorytet 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji

31 

Podstawowe:

3 823,43

Rezerwowe:

987,77

Podstawowe:

3 197,92

Rezerwowe:

839,61


Zmiany na liście projektów indywidualnych Programu Innowacyjna Gospodarka:

 • • w zakresie I, II, III oraz VI priorytetu

  Na podstawie informacji przekazanych przez Instytucje Pośredniczące uaktualniono dane dotyczące całkowitych wartości projektów, dofinansowania z EFRR oraz terminów realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze stanem rzeczywistym wynikającym z podpisanych umów o dofinansowanie, aneksów oraz korekt list rankingowych.

 • w zakresie działania 5.3

  W związku ze zwiększeniem alokacji działania 5.3 Wsparcie ośrodków innowacyjności z 203,85 mln euro do 249,73 mln euro oraz w wyniku zebrania przez Instytucję Wdrażającą (PARP) propozycji rozszerzeń zakresów rzeczowych inwestycji realizowanych przez parki naukowo-technologiczne zwiększono wartości całkowite oraz dofinansowania wszystkich projektów współfinansowanych ze środków tego działania.

 • w zakresie VII priorytetu

  1. Przesunięto z listy podstawowej na listę rezerwową projekt "Budowa Centrum Informacji Gospodarczej Ministerstwa Sprawiedliwości" - zgodnie z rekomendacją Instytucji Pośredniczącej.

  2. Przesunięto (na wniosek IP) z listy rezerwowej na listę podstawową projekty:

  a) "Rozbudowa Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych" (Urząd Komunikacji Elektronicznej),

  b) "Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury" (Prokuratura Generalna),

  c) "TERYT 3 - Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych - Etap I" (Główny Urząd Geodezji i Kartografii),

  d) "Elektroniczna platforma konsultacyjnych usług telemedycznych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz sieci szpitali wysokospecjalistycznych" (Ministerstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia),

  e) "Budowa Platformy e-Budżetu" (Ministerstwo Finansów).

  3. Usunięto z listy projekty:

  a) "Elektroniczne Repozytorium Agrarne – eRa" (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) – na skutek rezygnacji beneficjenta,

  b) "Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-Usług dla obywateli i przedsiębiorców" (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) – rozwiązanie umowy o dofinansowanie,

  c) "Budowa elektronicznej administracji - zintegrowana elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania wyników kontroli państwowej" (Najwyższa Izba Kontroli) – rezygnacja beneficjenta.

Ponadto zaktualizowano również dane dotyczące całkowitych wartości projektów z VII priorytetu, dofinansowania z EFRR oraz terminów realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze stanem rzeczywistym wynikającym z podpisanych aneksów oraz uzgodnionych zmian.

Pobierz plik:
Lista projektów indywidualnych Programu Innowacyjna Gospodarka - sierpień 2012 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (216 KB)  

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska