Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-06-2009

Rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące wpisów na Listę projektów indywidualnych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

16 czerwca 2009 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka. Konsultacje potrwają do 15 lipca 2009 r. 

Zgodnie z zapisem Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, odnoszącym się do możliwości aktualizacji listy projektów indywidualnych realizowanych w ramach krajowych programów operacyjnych w terminie do 31 lipca (zgodnie z pkt. 17 Wytycznych), Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka podjęła decyzję o weryfikacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka.

Weryfikacja listy projektów indywidualnych obejmuje aktualizację informacji dotyczących projektów umieszczonych na dotychczas obowiązującej liście oraz wpisanie na listę nowych propozycji przedsięwzięć. Instytucje pośredniczące przedłożyły Instytucji Zarządzającej propozycje zaktualizowanej listy projektów indywidualnych. Z uwagi na fakt, iż niektóre instytucje pośredniczące zaproponowały do umieszczenia na liście nowe projekty, podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych tych propozycji.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat nowych projektów indywidualnych proponowanych do wsparcia w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych mogą dotyczyć wyłącznie priorytetu, dla którego zaproponowano zmiany. W związku z faktem, iż propozycje nowych projektów obejmują swym zakresem listę w ramach priorytetu 7., opinie i uwagi nie mogą wykraczać poza obszar tematyczny ww. priorytetu.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli:

  • samorządów terytorialnych,
  • partnerów społeczno-gospodarczych,
  • administracji rządowej,
  • organizacji pozarządowych
  • środowisk akademickich.

Aktualna lista proponowanych projektów indywidualnych w ramach priorytetu 7:

Do 15 lipca 2009 roku czekamy na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące tego dokumentu.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat propozycji nowych projektów indywidualnych, prosimy pobrać i wypełnić Formularz zgłaszania uwag . Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tym formularzu.

Z uwagi na fakt, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej,  wypełniony formularz prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: projekty.poig@mrr.gov.pl. W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne listy projektów indywidualnych”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone. Instytucja pośrednicząca przedstawi propozycję listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka podejmie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Nowa lista zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w terminie do 31 lipca 2009 r.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska