Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-06-2012

Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej, Programu Innowacyjna Gospodarka

Od 4 czerwca do 31 grudnia 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Poddziałania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć poprzez zarejestrowanie się w Generatorze Wniosków Strona otwiera się w nowym oknie dostępnym na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W terminie: od 4 czerwca 2012 r. 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16.30.

a następnie potwierdzić prawdziwość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu przeprowadzania konkursu. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków: 

Wnioski należy sporządzać w Generatorze Wniosków. 

Sposób składania wniosków: 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w aplikacji Generatorze Wniosków Strona otwiera się w nowym oknie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.

Wypełniony wniosek należy zarejestrować z użyciem przycisku „Rejestracja wniosku” udostępnionego w Generatorze Wniosków.

Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez złożenie podpisów przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy i wysłanie wymaganych załączników musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych (tj. z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt państwowych) od dnia zarejestrowania, na jeden ze sposobów opisanych szczegółowo  w paragrafie 6 Regulaminie przeprowadzania konkursu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O wsparcie w ramach Poddziałania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach Poddziałania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej wsparcie na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej może zostać udzielone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:  

 1. przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;
 2. zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej albo prowadzenia postępowania wyłącznie przed właściwym krajowym, regionalnym lub unijnym organem ochrony własności przemysłowej, w przypadku gdy międzynarodowa, unijna lub regionalna faza procedury ochrony własności przemysłowej została zakończona przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia;
 3. zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem lub prowadzeniem postępowania, o których mowa w pkt 1 i 2, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej;
 4. postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2, lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa.
Kryteria wyboru projektów: dokument dostępny na stronie PARP Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Intensywność wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć:

 • w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;
 • w przypadku średniego przedsiębiorcy – 60 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;
 • w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 45 proc. wydatków kwalifikujących,  się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych;
 • w przypadku średniego przedsiębiorcy – 35 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,  jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych.

Natomiast w przypadku wydatków na:

 • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz
 • pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.

intensywność wsparcia wynosi do 100 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 5.4.1 POIG zostały określone w paragrafie 42 ust. 5 pkt 1-8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 2 kwietnia 2012r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2012 r., poz. 438.).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Budżet Poddziałania 5.4.1 wynosi 21 249 235,69 euro. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2012 roku wynosi 35 000 000 złotych.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumentacja dostępna na stronie PARP Strona otwiera się w nowym oknie

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumentacja dostępna na stronie PARP Strona otwiera się w nowym oknie

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
 1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
 2. Protest to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach PO IG (Wnioskodawcy) o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie: zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
 3. Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem instytucji, która przekazała Wnioskodawcy pismo o negatywnym wyniku wniosku o dofinansowanie projektu.
 4. Od negatywnego wyniku rozstrzygnięcia protestu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 5. Szczegółowe warunki, termin i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka
Ważne informacje:   

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2012 rok lub do końca 2012 roku. PARP może zamknąć nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120 proc. alokacji przewidzianej na dany rok.

Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji.

Linki:  

 Pełna dokumentacja na stronie PARP Strona otwiera się w nowym oknie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska