Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


20-05-2013

Ruszył nabór wniosków do Działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Programu Innowacyjna Gospodarka

Od 20 maja do 21 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Tabela naboru wniosków

Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki ,
Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

od 20 maja do 21 czerwca 2013 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej (NCBiR), a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z postanowieniami Regulaminu Przeprowadzania Konkursu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie do 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru w ramach danej rundy aplikacyjnej (zakończenia rundy aplikacyjnej).

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy sporządzać wsystemie informatycznym, który bedzie udostepniony na stronie NCBiR Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Sposób składania wniosków:

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej i papierowej.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie na formularzach oraz według odpowiedniej instrukcji ich wypełniania, dostępnych na stronie internetowej NCBiR Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca składa wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP (logowanie do systemu informatycznego IP możliwe będzie od 20 maja 2013 r. po wejściu na stronę internetową NCBR).

Złożenie wniosku w formie papierowej jest formalnym potwierdzeniem złożenia dokumentacji, które musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych (decyduje data wpływu do IP) od dnia złożenia wniosku w systemie informatycznym IP.

Dokumentacja aplikacyjna w wersji papierowej powinna zostać przesłana listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczona osobiście do siedziby IP w zamkniętej kopercie:

 • zaadresowanej na: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa,
 • opatrzonej sformułowaniem „Konkurs 2.3/1/2013/POIG”,
 • zawierającej pełną nazwę Wnioskodawcy i adres siedziby.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych (1) i naukowo przemysłowych (2) (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),
 • uczelnie,
 • jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe),
 • Centra Komputerów Dużej Mocy,
 • spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku (3).

(1) Konsorcjum naukowe – grupa jednostek naukowych podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych („konsorcjum naukowe” w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). W przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – umowa zawierana jest z Koordynatorem konsorcjum/Liderem (Beneficjentem), który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie celów Projektu oraz terminową realizację zadań przez wszystkich członków konsorcjum.

(2) Konsorcjum naukowo-przemysłowe – grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (jest to „konsorcjum naukowe” w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).

(3) Ponieważ w Działaniu 2.3. pomoc publiczna nie występuje, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do infrastruktury dofinansowanej w ramach Projektu, ani do wyników przeprowadzonych badań.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach Działania 2.3 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które przyczynią się realizacji celu Działania 2.3, jakim jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

Kryteria wyboru projektów:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dostępny jest na stronie NCBiR Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

W ramach Działania 2.3 POIG dofinansowanie wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 85 proc. stanowią środki UE, a 15 proc. to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa).

Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dofinansowanego Projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość projektu dofinansowanego w ramach Działania 2.3 nie może przekroczyć 50 mln euro*

* W celu ustalenia, czy wartość Projektu nie przekracza 50 mln euro należy zastosować kurs wymiany euro/zł, stanowiący średnią arytmetyczną miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Aplikacja informatyczna umożliwiająca przeliczenie kwoty w zł na euro zgodnie z ww. zasadami dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2013 r. dla Działania 2.3 wynosi: 92 482 212 euro (382 034 768 zł)*, w tym:

a) 20 proc. alokacji przewidzianej na konkurs –18 496 422 euro (76 406 954 zł) przeznaczone zostanie dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych Projektu poniżej 15 mln zł,

b) 80 proc. alokacji przewidzianej na konkurs –73 985 770 euro (305 627 814 zł) przeznaczone zostanie dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych Projektu stanowiących co najmniej 15 mln zł.

*Alokacja na konkurs przeliczona według kursu Europejskiego Banku Centralnego (4,1309) z 29 kwietnia 2013 r. Ostateczna kwota alokacji wyrażona w PLN zostanie przeliczona po aktualnym kursie EBC w momencie przygotowania listy rankingowej zawierającej wyniki konkursu.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:

Dokumentacja dostępna na stronie NCBiR Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wzór umowy o dofinansowanie:

Dokumentacja dostępna na stronie NCBiR Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
 1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.

 2. Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:

  1) zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,
  2) naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

 3. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu.

 4. Protest może wnieść każdy wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

 5. Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem instytucji, która przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (RIF).

 6. Szczegółowe warunki, termin i sposób wnoszenia protestu określone zostały w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załączniku 4.4 Procedura odwoławcza w ramach PO IG.

 7. Zgodnie z art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych PO IG i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wnioskodawca może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ważne informacje:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.3 POIG można przesyłać na adres e-mail:

Linki:

Pełna dokumentacja na stronie NCBiR Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 
 
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska