Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-01-2014

Rusza nabór wniosków do Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka

Od 13 do 24 stycznia 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka.


Tabela naboru wniosków

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie PARP Strona otwiera się w nowym oknie

w terminie: od 13 do 24 stycznia 2014 r.,
w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16.30.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu i poinformowanie Wnioskodawców o wynikach konkursu nastąpi nie później niż w 180 dni po zakończeniu naboru wniosków. Długość tego okresu może ulec skróceniu w zależności od liczby wniosków złożonych w ramach konkursu projektów.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy sporządzać w Generatorze Wniosków.

Sposób składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków na stronie PARP Strona otwiera się w nowym oknie zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z załączonym Biznes Planem należy zarejestrować z użyciem przycisku „Rejestracja wniosku” udostępnionego w Generatorze Wniosków. W ciągu 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku o dofinansowania, należy dokonać formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie i biznes planu poprzez złożenie podpisów osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz wysłać pozostałe wymagane załączniki. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie i biznes planu oraz złożenie załączników do wniosku może zostać dokonane drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny (zgodnie z zapisami paragrafu 6 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu).

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący inwestycji, którzy zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu będą współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązania elektroniczne.
 
O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG Wnioskodawca może ubiegać się w imieniu własnym, lub w przypadku Wnioskodawcy będącego koordynatorem sieci kontrahentów, który udokumentował pełnienie tej roli – w celu przekazania go uczestnikom sieci kontrahentów, współpracującym ze sobą na podstawie umowy współpracy. Wnioskodawca będący koordynatorem sieci kontrahentów może być przedsiębiorcą innym niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca. Wsparcie otrzymane przez koordynatora sieci kontrahentów będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą może dotyczyć wydatków kwalifikowalnych Wnioskodawcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Kryteria wyboru projektów:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dostępny jest na stronie PARP Strona otwiera się w nowym oknie

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Kwota dofinansowania projektu w ramach wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych, w tym w odniesieniu do kwot dofinansowania uzyskiwanych przez poszczególnych uczestników sieci kontrahentów. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana, i zależy w pierwszej kolejności od wyboru trybu udzielania wsparcia dokonanego przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, a następnie może być uzależniona m.in. od statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Budżet Działania wynosi 359 209 006,00 euro.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów
wynosi 65 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:

Dokumentacja dostępna na stronie PARP Strona otwiera się w nowym oknie

Wzór umowy o dofinansowanie:

Dokumentacja dostępna na stronie PARP Strona otwiera się w nowym oknie

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
  1. Środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym jest protest.
  2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
  3. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  4. Szczegółowe warunki, termin i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Ważne informacje:

Zgodnie z przepisami unijnymi wsparcie projektów w ramach Działania 8.2
(tj. podpisanie umowy o dofinansowanie) może być udzielane jedynie do dnia 30 czerwca 2014 r., natomiast ich realizacja (tj. złożenie wniosku o płatność  końcową) musi zakończyć się nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 r.
Oznacza to, że nie będzie możliwości przedłużenia realizacji projektu, tj. przedłużenia okresu realizacji umowy o dofinansowanie, poza wskazany termin.

Linki:

Szczegółowe informacje dostępne na stronie PARP Strona otwiera się w nowym oknie

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska