Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-10-2011

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 31 października do 30 grudnia 2011 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, Programu Innowacyjna Gospodarka

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

 31 października - 30 grudnia 2011 r.
do godz. 16.15

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej (w przypadku dużej liczby wniosków termin ten może ulec wydłużeniu).

Miejsce składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie dla działania 8.4, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać na elektronicznym formularzu wniosków umieszczonym na platformie ePUAP  (decyduje data wpływu wniosku do WWPE uwierzytelniona datą wytworzenia urzędowego poświadczenia przedłożenia - UPP).

Sposób składania wniosków: 

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

  • być złożony w postaci wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku,
  • zawierać załączniki wymagane w tym naborze dla danego działania,
  • być sporządzony w języku polskim,
  • Warunkiem wysłania wniosku jest posiadanie konta i aktywnego Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Właściwym adresem skrytki podawczej dla działania 8.4 PO IG jest: /2yki7sk30g/dzialanie84POIG,
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe non-profit.

Wnioskodawca w jednej rundzie aplikacyjnej może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na jedno województwo (maksymalnie 16 wniosków).

Lista miejscowości kwalifikujących się do budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu została opublikowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na poniższej stronie 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Minimalna kwota dofinansowania: 30 000 zł.

Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące.

Kryteria wyboru projektów:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dostępny jest na stronie stronie WWPE

Finanse
Procent dofinansowania projektu: maksymalny udział środków Unii Europejskiej w kwocie dofinansowania wynosi 85  proc.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w I rundzie 2011 wynosi: 31 862 438,00 euro

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumentacja dostępna na stronie WWPE 

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumentacja dostępna na stronie WWPE 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Ważne informacje:   

Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Informatyzacji 

Linki   Szczegółowe informacje dostępne na stronie WWPE 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska