Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-04-2012

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych,
Programu Innowacyjna Gospodarka

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć
w formie elektronicznej i papierowej w terminie:
od  16 kwietnia do 15 maja 2012 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Lista rankingowa projektów w ramach Działania przekazywana jest przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej w celu jej zatwierdzenia.

Po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu przez IZ Listy rankingowej projektów dla Działania, Instytucja Pośrednicząca ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do wsparcia oraz pisemnie informuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu.

Informacja o nieprzyznaniu wsparcia zawiera pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych i nie stanowi decyzji w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejsce składania wniosków: 

Wniosek wraz załącznikami i Oświadczenie (potwierdzające, iż dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą oraz że składający wniosek jest uprawniony do reprezentowania Wnioskodawcy) powinny zostać przesłane listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczone osobiście do siedziby IP w zamkniętej kopercie:

 • zaadresowanej na:

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  ul. Nowogrodzka 47a,
  00-695 Warszawa;

 • opatrzonej sformułowaniem „Konkurs 1.4/1/2012/POIG”;
 • zawierającej pełną nazwę Wnioskodawcy i adres siedziby.
Sposób składania wniosków: 
 1. Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie na formularzach oraz według odpowiedniej instrukcji ich wypełniania, dostępnych na stronie internetowej Instytucji Pośredniczacej (IP).
 2. Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca składa wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP.
 3. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową podaną w ogłoszeniu o konkursie od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r. Przy składaniu wersji elektronicznej Wnioskodawca zobowiązany jest postępować zgodnie z Instrukcją obsługi ww. systemu dostępną na stronie IP od 16 kwietnia 2012 r.
 4. Po zalogowaniu się do ww. systemu informatycznego Wnioskodawca podaje podstawowe dane o projekcie oraz załącza jako oddzielne pliki: wypełniony wcześniej formularz wniosku o dofinansowanie oraz niezbędne załączniki (określone we wzorze wniosku o dofinansowanie).
 5. Po załączeniu wszystkich plików w systemie informatycznym Wnioskodawca otrzyma wygenerowane przez system potwierdzenie złożenia wniosku wraz z nadanym numerem i datą. Żadne zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzone.
 6. Za moment złożenia wniosku o dofinansowanie w ogłaszanym konkursie uznawana jest data widniejąca na potwierdzeniu złożenia wniosku wygenerowanym przez system informatyczny IP.
 7. Wniosek o dofinansowanie umieszczony w systemie informatycznym IP należy wydrukować oraz podpisać. Do papierowej wersji wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca dołącza wszystkie załączniki złożone w ww. systemie. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej sporządzonymi na określonych przez IP formularzach, może stanowić wyłącznie wydruk wersji elektronicznych ww. dokumentów, złożonych w systemie informatycznym (nie dotyczy to niektórych załączników złożonych w systemie informatycznym w formie skanów – dokumenty te w wersji papierowej należy złożyć w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
 8. Warunkiem przyjęcia wniosku do oceny formalnej jest przekazanie (decyduje data wpływu do IP do godziny 16.15) w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie informatycznym IP, papierowej wersji:
  • Oświadczenia potwierdzającego, iż dane zawarte we wniosku w wersji elektronicznej są zgodne z prawdą oraz że składający wniosek jest uprawniony do reprezentowania Wnioskodawcy (podpisany wydruk oświadczenia wypełnionego w systemie informatycznym IP) oraz
  • wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeden egzemplarz).
 9. Jeżeli w terminie 5 dni roboczych Wnioskodawca nie dokona formalnego potwierdzenia złożenia dokumentacji aplikacyjnej w podany powyżej sposób, wniosek zostanie uznany za niezłożony i nie będzie podlegał ocenie. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią wniosku złożonego w wersji elektronicznej z wnioskiem złożonym w wersji papierowej ocenie będzie podlegał wniosek złożony w wersji elektronicznej. W przypadku uznania przez IP, iż wystąpiła znaczna rozbieżność między ww. wersjami IP może uznać złożenie wniosku o dofinansowanie za bezskuteczne, a Wnioskodawca nie może z tego tytułu mieć żadnych roszczeń do IP.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku prowadzenia dzialalności gospodarczej - obowiązuje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publiczneji pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.)

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach Działania 1.4 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych w  części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe.

Działanie 1.4 obejmuje dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu (tj. włącznie ze stworzeniem prototypu).

Kryteria wyboru projektów:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dostępny jest na stronie NCBiR Strona otwiera się w nowym oknie

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Intensywnośc pomocy publicznej przyznawanej na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu nie może przekroczyć, w przypadku:

 • badań podstawowych - 100 proc. kosztów kwalifikowanych;
 • badań przemysłowych - 50 proc. kosztów kwalifikowanych;
 • badań rozwojowych - 25 proc. kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje są podane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.), dostępne na stronie NCBiR Strona otwiera się w nowym oknie

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć progów pomocy powodującyvh obowiązek notyfikacji, określonych w w/w. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publiczneji pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Maksymalna wartość projektu celowego (część badawcza i wdrożeniowa):
50 mln euro.

Minimalna wartość projektu dofinansowanego w ramach Dzialania 1.4 PO IG (rozumiana jako wartość wydatków kwalifikowanych):
3 mln zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Budżet Działania 1.4 wynosi: 557 244 777 euro.

W ramach obecnego konkursu przeznaczonych jest 166 892 601 euro, w tym:

 • alokacja dla MSP: 108 480 191 euro;
 • alokacja dla przedsiębiorców innych niż MSP: 58 412 410 euro.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Dokumentacja dostępna na stronie NCBiR Strona otwiera się w nowym oknie
Wzór umowy o dofinansowanie:   Dokumentacja dostępna na stronie NCBiR Strona otwiera się w nowym oknie
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.

Protest to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach PO IG (wnioskodawcy) o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:

 • zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów;
 • naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.  

Od rozstrzygnięcia protestu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka.

Ważne informacje:   

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Działania prosimy kierować na adres e-mail:
konkurs1.4@ncbr.gov.pl

Linki  

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCBiR Strona otwiera się w nowym oknie

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska