Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-08-2010

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 9 sierpnia 2010 r. do wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2010 r. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki przyjmuje wnioski w ramach Działania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.    Działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji ,
Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Wniosek o dofinansowanie projektu można składać od 9 sierpnia 2010 r. do wyczerpania 130 proc. alokacji przeznaczonej na dany konkurs, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2010 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania nastąpi w terminie nie dłużej niż 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Gospodarki na adres Instytucji Wdrażającej:

Ministerstwo Gospodarki
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
w godzinach: 8:15 – 16:15

Sposób składania wniosków: 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej i
elektronicznej (1 wersja papierowa oraz 1 wersja elektroniczna na nośniku danych, zalecany format pdf) w zamkniętej kopercie, oznakowanej zgodnie z informacjami podanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie i dostarczyć listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa.

Koperta zawierająca wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinna:

  • być opatrzona następującym sformułowaniem: „Wniosek o
    dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG”,
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz jego adres,
  • być zaadresowana na wyżej podany adres Instytucji Wdrażającej.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

W ramach Poddziałania 6.5.2 PO IG wsparcie może być udzielone
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i posiadającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zgłosił swój udział w programie promocji o charakterze ogólnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące udziału w programie promocji o charakterze ogólnym, wskazanym przez ministra właściwego ds. gospodarki na liście programów promocji ogólnej, zamieszczonej na stronie internetowej www.mg.gov.pl.

Kryteria wyboru projektów:  zobacz plik (36 KB)
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Maksymalna intensywność pomocy udzielanej na udział w programie promocji o charakterze ogólnym w ramach Poddziałania 6.5.2 PO IG nie może przekroczyć 50 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą i kwoty 25 tys. zł  na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

25 tys. zł  na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.5.2 PO IG na udział w programach promocji o charakterze ogólnym w 2010 r. wynosi 12.012.000,00 złotych*.

*Do przeliczenia alokacji PLN przyjęto kurs EUR z dnia 29 lipca 2010 r., tj. 1 EUR = 4,0040 złotych

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Dokumentacja dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki 
Wzór umowy o dofinansowanie:   Dokumentacja dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki 
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Środkiem odwoławczym przysługującym Wnioskodawcy jest protest. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środka odwoławczego określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Ważne informacje:   

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając e-mail na adres: 652.POIG@mg.gov.pl.

Linki   Szczegółowe informacje dostępne na stronie Ministerstwa Gospodarki 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska