Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-06-2012

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 4 czerwca 2012 r. do 22 czerwca 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Innowacyjna Gospodarka. 


Działanie 6.1 Paszport do eksportu,
Programu Innowacyjna Gospodarka

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Od 4 czerwca 2012 r. do 22 czerwca 2012 r. 

W dniu zamknięcia naboru – do godziny 16.30.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Okres przypadający na ocenę wniosku o dofinansowanie oraz poinformowanie Wnioskodawców o wynikach oceny wynosi około 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków: 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków  dostępnym na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w terminie od 4 czerwca do 22 czerwca 2012 r., a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu

Sposób składania wniosków: 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie
w Generatorze Wniosków  
zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie  

Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.

Wypełniony wniosek należy zarejestrować z użyciem przycisku „Rejestracja wniosku” udostępnionego w Generatorze Wniosków. Rejestracji wniosku można dokonać do godziny 16.30 ostatniego dnia konkursu. Wniosek o dofinansowanie musi zostać opatrzony podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy i wysłany wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

 1. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30 proc.,
  • ma plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;
 2. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję.

Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Kryteria wyboru projektów: Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG dostępny jest na stronie PARP
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach działania 6.1 POIG zostały określone w § 46 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2012 r., poz. 438).

Intensywność wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 46 ust. 2 rozporządzenia:

 1. pkt 1-9, nie może przekroczyć 50 proc. tych wydatków;
 2. pkt 10, nie może przekroczyć 80 proc. tych wydatków.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Kwota pomocy de miminis udzielonej w ramach wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w zakresie wydatków, o których mowa w § 46 ust. 2 rozporządzenia:

 1. pkt 1-9, nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt;
 2. pkt 10, nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Budżet Działania wynosi 121 840 000 euro.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2012
wynosi 108 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumentacja dostępna na stronie PARP

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumentacja dostępna na stronie PARP 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów jest protest. Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:

 • zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów;
 • naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, zarówno formalnej, jak i merytorycznej. Protest może wnieść każdy wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu.

Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem instytucji, która przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu (PARP).

Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia protestu określone zostały w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w Załączniku 4.4 Procedura odwoławcza w ramach PO IG.

Zgodnie z art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach POIG i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ważne informacje:   

Instytucja Wdrażająca (PARP) może zamknąć nabór wniosków przed 22 czerwca 2012 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120 proc. alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej.

Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP  

Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

Linki: 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska