Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-01-2012

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 16 stycznia do 27 stycznia 2012 r. Ministerstwo Gospodarki jako Instytucja Wdrażająca przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Programu Innowacyjna Gospodarka.

  

Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki,
Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:  
 

od 16 stycznia 2012 r. do 27 stycznia 2012 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania nastąpi w terminie około 4 miesięcy od dnia zakończenia oceny formalnej.

Miejsce składania wniosków: 

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie bezpośrednio w siedzibie MG w dniach pracy instytucji: w poniedziałki w godz. 8:00-18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:15-16:15, bądź przesłać wniosek pocztą lub kurierem na adres:

Ministerstwo Gospodarki
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

z dopiskiem: Wniosek w ramach poddziałania 4.5.1 PO IG lub
Wniosek w ramach poddziałania 4.5.2 PO IG.

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii MG.

Sposób składania wniosków: 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie na podstawie Instrukcji wypełniania wniosku i składa go w sposób określony w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu .

Dokumenty dla Wnioskodawców: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, Wzór biznes planu, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wzór modelu finansowego, Instrukcja wypełniania modelu finansowego, Wzór umowy o dofinansowanie znajdują się na stronie MG 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność i posiadający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach Działania 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki dofinansowanie udzielane będzie na następujące rodzaje projektów:

w ramach Poddziałania 4.5.1 PO IG Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym:

inwestycje o charakterze  innowacyjnym w sektorze produkcyjnym, spełniające łącznie następujące warunki:

  • koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycję, są większe niż 160 mln złotych,
  • wzrost zatrudnienia netto jest nie mniejszy niż 150 osób,
  • okres stosowania na świecie zakupionego lub wdrożonego w ramach inwestycji rozwiązania technologicznego nie przekracza 3 lat, bądź wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o tę technologię nie przekracza 15 proc. wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi, określonej według trzycyfrowych kodów zawartych w przepisach dotyczących działalności.

w ramach Poddziałania 4.5.2 PO IG Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych:

1) inwestycje w sektorze usług nowoczesnych, prowadzące do utworzenia co najmniej 100 nowych miejsc pracy, typu:

  • centra usług wspólnych będące wewnętrzną lub zewnętrzną jednostką przedsiębiorstwa przejmującą od podmiotów część zadań lub procesów z zakresu finansów, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, administracji, logistyki, zaplecza bankowego i ubezpieczeniowego (back-office), badań rynkowych, wsparcia technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IT), co przyczyni się do optymalizacji (redukcji) kosztów i poprawy jakości danej usługi tych podmiotów,
  • centra IT zajmujące się rozwojem oprogramowania, testowaniem i zarządzaniem aplikacjami, zarządzaniem bazami danych, projektowaniem i wdrażaniem sieci, optymalizacją produktu oraz wspieraniem działań innowacyjnych

2) centra badawczo-rozwojowe będące jednostką organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostką rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry, jeżeli w związku z realizacją inwestycji utworzonych zostanie co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla personelu zaangażowanego w działalność badawczo-rozwojową (B+R), a koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycje są większe niż 2 mln złotych.

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.5 PO IG są opublikowane na stronie MG

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Maksymalna intensywność pomocy udzielanej na realizację inwestycji w ramach Poddziałania 4.5.1 PO IG nie może przekroczyć 30 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Maksymalna intensywność pomocy udzielanej na realizację inwestycji w ramach Poddziałania 4.5.2 PO IG nie może przekroczyć 30 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku Centrów Usług Wspólnych i Centrów IT. W przypadku Centrów Badawczo-Rozwojowych maksymalna intensywność pomocy ustalana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

W przypadku projektów obejmujących dwa typy inwestycji, maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 30 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

W ramach Poddziałania 4.5.1 PO IG minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą realizowanego projektu wynosi powyżej 160 mln złotych.

W ramach Poddziałania 4.5.2 PO IG minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności B+R wynosi powyżej 2 mln złotych (dot. kosztów inwestycji w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Podzdziałania 4.5.1 PO IG wynosi: 300 000 000,00 złotych.

Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Podzdziałania 4.5.2 PO IG wynosi: 400 000 000,00 złotych.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumentacja dostępna na stronie MG 

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumentacja dostępna na stronie MG

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów jest protest.

Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Ważne informacje:   

Zobacz także listę najczęściej zadawanych pytań

Pytania związane z aplikowaniem do działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki prosimy kierować na adres: 4.5-POIG@mg.gov.pl.

Linki  

Szczegółowe informacje dostępne na stronie MG 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska