Menu

Bieżący katalog: Konkursy, terminy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Nabór wniosków

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


02-01-2014

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, Programu Innowacyjna Gospodarka

Od 7 stycznia do 7 lutego 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Tabela naboru wniosków

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych,
Programu Innowacyjna Gospodarka

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć
w formie elektronicznej i papierowej w terminie:
od 7 stycznia do 7 lutego 2014 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu listy rankingowej na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej. Proces od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej projektów trwa ok. 60 dni.

Informacja o nieprzyznaniu wsparcia zawiera pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych i nie stanowi decyzji w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejsce składania wniosków:

Wniosek wraz załącznikami i Oświadczenie (potwierdzające, iż dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą oraz że składający wniosek jest uprawniony do reprezentowania Wnioskodawcy) powinny zostać przesłane listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczone osobiście do siedziby IP w zamkniętej kopercie:

 • zaadresowanej na:

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  ul. Nowogrodzka 47a,
  00-695 Warszawa;

 • opatrzonej sformułowaniem „Konkurs 1.4/1/2013/POIG”;
 • zawierającej pełną nazwę Wnioskodawcy i adres siedziby.
Sposób składania wniosków:

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej i papierowej.
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie na formularzach oraz według odpowiedniej instrukcji ich wypełniania, dostępnych na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej (IP).


Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca składa wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP (logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową NCBiR Link prowadzi do serwisu zewnętrznego od 7 stycznia do 7 lutego 2014 r.).


Złożenie wniosku w formie papierowej wraz z Oświadczeniem potwierdzającym, iż dane zawarte we wniosku w wersji elektronicznej są zgodne z prawdą oraz że składający wniosek jest uprawniony do reprezentowania Wnioskodawcy (podpisany wydruk oświadczenia wypełnionego w systemie informatycznym IP) jest formalnym potwierdzeniem złożenia dokumentacji, które musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IP) od dnia złożenia wniosku w systemie informatycznym IP.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach Działania 1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przez przedsiębiorców projektów celowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Kryteria wyboru projektów:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (część szczegółowa i ogólna) dostępny jest na stronie NCBiR Strona otwiera się w nowym oknie

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

 • dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:
         – 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
        – 45 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,w przypadku prac rozwojowych;

 • dla średniego przedsiębiorcy:
         – 60 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
         – 35% proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

 • dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni    przedsiębiorca:
         – 50 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
         – 25 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

W przypadku skutecznej współpracy z innym/mi niepowiązanym/ymi przedsiebiorcą/ami lub organizacją badawczą (jednostką naukową lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym), z wyłączeniem podwykonawstwa, Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia (o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

W przypadku rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych lub przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych) lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu, Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych (o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80  proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

Szczegółowe informacje są podane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.), dostępne na stronie NCBiR Strona otwiera się w nowym oknie

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dofinansowanego projektu wynosi 1 mln zł.

Maksymalna kwota wsparcia na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty:

 – 10 mln euro – jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, lub

 – 7,5 miliona euro – w odniesieniu do pozostałych projektów.

 Maksymalna wartość projektu celowego (obejmującego część badawczą i część wdrożeniową) nie może przekroczyć 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Budżet Działania 1.4 pozostający do dyspozycji NCBR na dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w 2013-2014 r. wynosi: 21 332 437 euro.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej dla Działania 1.4 wynosi: 21 332 437 euro (89 472 507 zł)*, w tym:

a) dla przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy - 12 799 462 euro (53 683 504 zł),
b) dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni przedsiębiorcy 8 532 975 euro (35 789 003 zł).

* Alokacja na konkurs przeliczona według kursu Europejskiego Banku Centralnego (1 EUR=4,1942 zł) z dnia 28.11.2013 r. Ostateczna kwota alokacji wyrażona w zł zostanie przeliczona po aktualnym kursie EBC w momencie przygotowania listy rankingowej zawierającej wyniki konkursu.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: Dokumentacja dostępna na stronie NCBiR Strona otwiera się w nowym oknie
Wzór umowy o dofinansowanie: Dokumentacja dostępna na stronie NCBiR Strona otwiera się w nowym oknie
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.

Protest to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach PO IG (wnioskodawcy) o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:

 • zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów;
 • naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

Od rozstrzygnięcia protestu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka.

Ważne informacje:

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Działania prosimy kierować na adres e-mail:


w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet Projektu) na adres mailowy:
konkurs1.4_finanse@ncbr.gov.pl


– w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy:
konkurs1.4_ogolne@ncbr.gov.pl

Linki

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCBiR Strona otwiera się w nowym oknie