Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-07-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.5.2 Programu Innowacyjna Gospodarka

Od 1 lipca do 31 października 2013 r. Ministerstwo Gospodarki będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Programu Innowacyjna Gospodarka dla 5 branż: jubilesko-bursztynniczej, produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, kosmetycznej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz polskich specjalności żywnościowych.

Podziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji,
Programu Innowacyjna Gospodarka

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 1 lipca do 31 października 2013 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w sposób określony w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przesłania przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Miejsce składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio
w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w dniach pracy instytucji,
w poniedziałki w godz. 8.00-18.00
oraz od wtorku do piątku w godz. 8.15-16.15.

Sposób składania wniosków: 

Osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera na adres:

Ministerstwo Gospodarki,
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,

z dopiskiem "konkurs w ramach Poddziałania 6.5.2 POIG"

 
Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji ww. dokumentu w kancelarii Ministerstwa.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Celem Poddziałania 6.5.2 jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych oraz wypromowanie polskich specjalności eksportowych.   

Uruchamiany konkurs dotyczy dofinansowania udziału przedsiębiorców w branżowym programie promocji dla:

O dofinansowanie mogą występować przedsiębiorcy spełniający kryteria wyboru projektów, określone dla Poddziałania 6.5.2., w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Uruchamiany konkurs dotyczy dofinansowania udziału przedsiębiorców w branżowym programie promocji dla branż:

  • jubilersko-bursztynniczej,
  • produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej,
  • kosmetycznej,
  • stolarki okiennej i drzwiowej oraz
  • polskich specjalności żywnościowych.
Kryteria wyboru projektów:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektów przekazywany beneficjentowi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:

85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75 proc. poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.

 

Minimalny wkład własny beneficjenta jest uregulowany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach Poddziałania 6.5.2 Programu Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz. 892).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Przewidziana alokacja środków wynosi:

  • 2 500 000 zł - dla branży stolarki okiennej i drzwiowej;
  • 2 500 000 zł - dla branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej;
  • 8 900 000 zł - dla branży specjalności żywnościowych;
  • 5 000 000 - dla branży kosmetycznej;
  • 1 500 000 zł - dla branży jubilersko-bursztynniczej.

Do przeliczenia alokacji zł przyjęto kurs euro z dnia 30.05.2013 r., tj. 1 EUR = 4,2667 PLN

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumentacja dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumentacja dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Środkiem odwoławczym przysługującym Wnioskodawcy jest protest. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środka odwoławczego określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka.

Ważne informacje:   

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając e-mail na adres: 652.POIG@mg.gov.pl

Linki: 

Szczegółowe informacje dostępne
na stronie Ministerstwa Gospodarki Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska