Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-02-2012

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 27 lutego do 30 marca 2012 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Program Innowacyjna Gospodarka

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

 27 lutego - 30 marca 2012 r.
do godz. 16.15

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej (w przypadku dużej liczby wniosków termin ten może ulec wydłużeniu).

Miejsce składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć:

a) przy wykorzystaniu platformy ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (główna droga składania wniosków o dofinansowanie). Wnioski należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.

lub

b) w razie wystąpienia siły wyższej lub problemów technicznych na platformie ePUAP, dopuszcza się możliwość złożenia wniosków bezpośrednio w siedzibie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie(WWPE) w godzinach 8:15 - 16:15 na adres:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Żurawia 6/12
II piętro, pokój 302
00-503 Warszawa

Dokumentacja powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem I nabór 2012 w ramach Działania 8.3 PO IG (decyduje data wpływu wniosku do WWPE).

Sposób składania wniosków: 

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

 • być złożony w postaci wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku,
 • zawierać załączniki wymagane w tym naborze dla danego działania,
 • być sporządzony w języku polskim,
 • być złożony w wersji papierowej w jednym egzemplarzu, oryginalnie podpisanym,
 • być złożony w identycznej jak papierowa wersji elektronicznej (na płycie CD – Word / RTF oraz PDF),
 • koperta powinna być opatrzona pełną nazwą WWPE oraz jej adresem. Ponadto powinna być opatrzona napisem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.3. PO IG” oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy, adres Wnioskodawcy, a także tytuł projektu.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia;
 • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi;
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania składają się z następujących komponentów:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
 • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
 • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu  oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
 • dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
 • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.
Kryteria wyboru projektów:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dostępny jest na stronie WWPE Strona otwiera się w nowym oknie

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

W ramach Działania 8.3. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85 proc. kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15 proc.) musi zostać pokryta ze środków własnych Wnioskodawcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy 2011 wynosi 110 544 491,58 złotych.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumentacja dostępna na stronie WWPE Strona otwiera się w nowym oknie

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumentacja dostępna na stronie WWPE Strona otwiera się w nowym oknie

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Ważne informacje:   

Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Informatyzacji Strona otwiera się w nowym oknie

Linki   Szczegółowe informacje dostępne na stronie WWPE Strona otwiera się w nowym oknie
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska