Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-10-2011

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 3 do 28 października 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucja Wdrażająca - będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B , Programu Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Programu Innowacyjna Gospodarka

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie https://poig82.parp.gov.pl  w terminie: od 3 do 28 października 2011 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16.30.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu i poinformowanie Wnioskodawców o wynikach konkursu nastąpi nie później niż w 180 dni po zakończeniu naboru wniosków. Długość tego okresu może ulec skróceniu w zależności od liczby wniosków złożonych w ramach konkursu projektów.

Miejsce składania wniosków: 

Wnioski należy sporządzać w Generatorze Wniosków. 

Sposób składania wniosków: 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków (https://poig82.parp.gov.pl ) zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z załączonym biznes planem należy zarejestrować z użyciem przycisku „Rejestracja wniosku” udostępnionego w Generatorze Wniosków. W ciągu 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku o dofinansowania, należy dokonać formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie i biznes planu poprzez złożenie podpisów osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz wysłać pozostałe wymagane załączniki. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie i biznes planu oraz złożenie załączników do wniosku może zostać dokonane drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny (zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu).

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Kryteria wyboru projektów:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dostępny jest na stronie PARP 

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 złotych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Budżet Działania wynosi 460 817 882,00 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów wynosi 191 603 467,15 złotych.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumentacja dostępna na stronie PARP 

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumentacja dostępna na stronie PARP 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
  1. Środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym  jest protest.
  2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
  3. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  4. Szczegółowe warunki, termin i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Ważne informacje:   

Polecamy sekcję najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, znajdująca sie na stronie web.gov.pl 

Linki   Szczegółowe informacje dostępne na stronie PARP 
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska