Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


25-08-2009

Znamy termin naboru wniosków do Poddziałania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 1 do 30 września 2009 r. Ośrodek Przetwarzania Informacji  będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach  Poddziałania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R Programu Innowacyjna Gospodarka.

 

Poddziałania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R Programu Innowacyjna Gospodarka

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
od 1 września 2009 r. (od godz. 8.15) do 30 września 2009 r. (do godz. 16.15)
Miejsce składania wniosków: 

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Dział Wdrażania Działania 1.1 i 1.3 PO IG
Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa
z dopiskiem
„Konkurs na realizację projektu w ramach Poddziałania 1.3.2 PO IG”

Sposób składania wniosków: 

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii OPI do godziny 16.15.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

  • jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),
  • uczelnie,
  • spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo-rozwojowych.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 85% stanowią środki UE a 15 proc. to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

3 134 670 €

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  www.opi.org.pl
Wzór umowy o dofinansowanie:   www.opi.org.pl
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Procedura odwoławcza:

  1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
  2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
  3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
  4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  5. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Ważne informacje:    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 22) 351 70 87 lub wysyłając email na adres: poig@opi.org.pl
Linki   www.opi.org.pl

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska