Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

 

Komitet Monitorujący 

 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka został powołany zarządzeniem nr 26 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Zgodnie z postanowieniami wytycznych horyzontalnych przed wydaniem przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zatwierdzenia PO IG, zarządzeniem nr 9 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2007 r. został powołany Pre-komitet Monitorujący PO IG, którego zadaniem było zaopiniowanie kryteriów wyboru projektów oraz regulaminu pracy KM PO IG. Pre-komitet realizował swoje zadania do czasu powołania KM PO IG.

Uwzględniając zasadę partnerstwa określoną w art. 11 rozporządzenia Rady nr 1083/2006  w Komitecie Monitorującym PO IG zapewniono uczestnictwo stronie rządowej, samorządowej oraz partnerom społecznym i gospodarczym, w tym partnerom zajmującym się zagadnieniami środowiska naturalnego oraz wspierania równości szans kobiet i mężczyzn.

Obok Przewodniczącego, ministra lub przedstawiciela ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, w skład Komitetu wchodzą po jednym przedstawicielu:

 1. ze strony rządowej:
  • Instytucji do spraw koordynacji strategicznej,
  • Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,
  • Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka,
  • Instytucji Certyfikującej,
  • Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,
  • Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki,
  • Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej oraz Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne,
  • Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna,
  • ministra właściwego ds. informatyzacji pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej,
  • ministra właściwego ds. nauki pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej,
  • ministra właściwego ds. gospodarki pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej,
  • ministra właściwego ds. gospodarki pełniącego rolę koordynatora procesu lizbońskiego w Polsce,
  • ministra właściwego ds. turystyki,
  • ministra właściwego ds. finansów publicznych,
  • ministra właściwego ds. rodziny w zakresie prowadzenia polityki równych szans,
  • ministra właściwego ds. rozwoju wsi w zakresie polityki spójności,
  • ministra właściwego ds. środowiska w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju,
  • Prezesa Rady Ministrów;
 2. ze strony samorządowej:
  • Unii Metropolii Polskich,
  • Związku Miast Polskich,
  • Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. ze strony partnerów społecznych i gospodarczych:
  • Komisji Krajowej NSZZ Solidarność,
  • Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
  • Forum Związków Zawodowych,
  • Konfederacji Pracodawców Polskich,
  • Konfederacji Lewiatan,
  • Związku Rzemiosła Polskiego,
  • Business Centre Club,
  • Naczelnej Organizacji Technicznej, jako organizacji pozarządowej,
  • Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Polskiej Akademii Nauk,
  • Rady Głównej Instytutów Badawczych

W pracach Komitetu Monitorującego może uczestniczyć przedstawiciel Komisji Europejskiej z głosem doradczym z własnej inicjatywy lub na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć także w charakterze obserwatora, bez prawa głosu i głosowania, przedstawiciele: Polskiego Czerwonego Krzyża, prowadzącego działalność w zakresie wspierania równości kobiet i mężczyzn, Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji, prowadzącego działalność w zakresie ochrony środowiska, Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Powiatów Polskich, wojewodów, podmiotów pełniących rolę Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia, Instytucji Audytowej, Krajowej Jednostki Oceny, kontroli skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Banków Polskich, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Na zaproszenie Przewodniczącego w pracach Komitetu mogą uczestniczyć inne osoby, w tym m.in. eksperci, a także przedstawiciele instytucji, grup społecznych i zawodowych.

Obserwatorzy mogą przedstawiać problemy i zagadnienia na forum Komitetu jedynie za zgodą Przewodniczącego wyrażoną pisemnie w odpowiedzi na pisemny wniosek złożony co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed posiedzeniem Komitetu lub poprzez dwóch członków Komitetu działających wspólnie.

strona:12...2idź do:  
16-06-2015

Efekty Programu Innowacyjna Gospodarka na Komitecie Monitorującym

Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pozytywnie wpłynął na innowacyjność polskich firm i całej gospodarki – to jeden z wniosków z badania prezentowanego podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego PO IG. Komitet przyjął też sprawozdanie z wdrażania programu w 2014 r. Spotkaniu przewodniczyła wiceminister Infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

więcej
18-12-2014
wiceminister Iwona Wendel

Obradował Prekomitet Monitorujący Program Inteligentny Rozwój

W oczekiwaniu na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju obradował Prekomitet Monitorujący program. Celem spotkania była dyskusja o sposobie wdrażania PO IR, w tym o kryteriach wyboru projektów w działaniach wdrażanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Posiedzeniu przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

więcej
17-06-2014
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel

Obradował Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Stan realizacji Programu w 2013 r. oraz podsumowanie efektów jego wdrażania, to były główne tematy obrad  XXII Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka. Posiedzeniu, które odbyło się 17 czerwca 2014 r. w Warszawie przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

więcej
17-06-2013
wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel

Program Innowacyjna Gospodarka – ostatnie środki do zainwestowania

Podpisano umowy na prawie 87 proc. dostępnych środków. W 2013 roku planowane są ostatnie konkursy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) przyjął Sprawozdanie roczne z realizacji programu za 2012 r. Obradom Komitetu przewodniczyła wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel.

więcej
01-03-2013

Zmiany w Programie Innowacyjna Gospodarka – obradował Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) przyjął zmiany kryteriów wyboru projektów w kilku działaniach. Zmiany związane są m.in. z uruchomieniem projektu systemowego PARP – Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Innowacji. Obradom Komitetu Monitorującego przewodniczyła wiceminister Iwona Wendel.

więcej
17-12-2012
Przesunięcia środków na innowacyjne projekty i promocję Polski

Przesunięcia środków na innowacyjne projekty i promocję Polski

Stan realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pod koniec 2012 roku oraz realokacja środków na nowe konkursy na innowacje i promocję Polski były przedmiotem obrad Komitetu Monitorującego PO IG. Spotkaniu przewodniczyła wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel.

więcej
18-09-2012
XVII Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka

Co nowego w Programie Innowacyjna Gospodarka

- Zmiany kryteriów wyboru projektów, które dziś przyjęliśmy z pewnością przełożą się na wzrost jakości przedsięwzięć realizowanych dzięki wsparciu PO IG – powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel podczas XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka, które 18 września 2012 r. odbyło się w Warszawie.

więcej
27-06-2012
Program Innowacyjna Gospodarka – stan realizacji

Program Innowacyjna Gospodarka – stan realizacji

Przyjęcie Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) za 2011 r., realokacja środków pomiędzy działaniami w Priorytecie I i IV, stan realizacji Działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, a także wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego I i II Priorytetu były głównymi tematami XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka, które odbyło się 26 czerwca 2012 r. w Warszawie. Spotkaniu przewodniczyła wiceminister Iwona Wendel.

więcej
24-04-2012
Więcej przedsiębiorców skorzysta z Funduszy Europejskich

Więcej przedsiębiorców skorzysta z Funduszy Europejskich

600 mln zł na nowy instrument wsparcia dla firm na pierwsze wdrożenie wynalazku, a 400 mln zł na wysokoinnowacyjne projekty w cieszącym się dużym zainteresowaniem Działaniu 4.4. Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) zatwierdził 24 kwietnia 2012 r. zaproponowany przez MRR podział dodatkowych pieniędzy unijnych.

więcej
16-03-2012
XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

- Podczas dzisiejszego posiedzenia zatwierdziliśmy zmiany w Programie, które umożliwią rozpisanie nowych konkursów dla przedsiębiorców – poinformowała wiceminister Iwona Wendel podczas XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka, które odbyło się 15 marca 2012 r. w Warszawie.

więcej
29-11-2011
XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

- W toku dotychczasowego wdrażania programu, zgromadziliśmy masę doświadczeń i konkluzji, które powinny posłużyć nam na przyszłość. Najważniejsze zadanie na najbliższe miesiące to uporządkować te doświadczenia, by służyły nam jako fundament pod budowę nowego programu na lata 2014-2020 - powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel otwierając 29 listopada 2011 r. XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka.

więcej
24-06-2011
XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

 - Przyjęliśmy nowe kryteria do Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Liczymy, że dzięki tym zmianom projekty informatyczne będą realizowane sprawniej i bardziej efektywnie – powiedziała wiceminister Iwona Wendel podczas XII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka, które odbyło się 22 czerwca 2011 r. w Warszawie.

więcej
30-03-2011
XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

- Proponujemy, by dodatkowe fundusze w wysokości 403 mln euro przeznaczyć na badania i rozwój nowoczesnych technologii, innowacyjne przedsięwzięcia i budowę elektronicznej administracji. Inwestowanie w te obszary to działanie zgodnie z duchem Strategii Europa 2020 - powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel podczas XI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Spotkanie odbyło się 30 marca 2011 r. w Warszawie.

więcej
15-12-2010
X posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

X posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

- Program Innowacyjna Gospodarka wdrażany jest niezwykle dynamicznie. Świadczy o tym ponad 5,5 tysiąca podpisanych umów - powiedział wiceminister Waldemar Sługocki podczas X posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka, które 15 grudnia 2010 r. odbyło się w Warszawie.

więcej
23-06-2010
IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

- Spotykając się na półmetku wykorzystania funduszy na lata 2007-2013 możemy z optymizmem spoglądać w przyszłość. Dzisiejszy wynik to ponad 4300 podpisanych umów o dofinansowanie na kwotę przeszło 21 miliardów złotych - powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Waldemar Sługocki inaugurując IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka, które 22 czerwca 2010 r. odbyło się w Warszawie.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska