Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Organizacja Funduszy Europejskich / Kompetencje instytucji 

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca 

Instytucją Zarządzającą Programem Innowacyjna Gospodarka jest Minister Rozwoju. Obowiązki Instytucji Zarządzającej pełni Departament Konkurencyjności i Innowacyjności.


 Instytucja Zarządzająca jest odpowiedzialna za zarządzanie Programem i jego wdrażanie, w szczególności za:

 • zapewnienie, że projekty objęte dofinansowaniem są zgodne z kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Programu oraz że są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • weryfikację, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i czy są zgodne z obowiązującymi zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • zapewnienie systemu rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych księgowych dla każdego działania w ramach Programu oraz zapewnienie, że zbierane są odpowiednie dane umożliwiające jego sprawne zarządzanie, monitorowanie, kontrolę i ocenę,
 • zapewnienie, że beneficjenci oraz instytucje zaangażowane w realizację działań prowadzą odpowiednią i odrębną księgowość dla projektów objętych dofinansowaniem,
 • zapewnienie, że ocena Programu oraz jego promocja prowadzone są zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi funduszy europejskich,
 • koordynację i nadzorowanie procesu realizacji dużych projektów, w rozumieniu prawa wspólnotowego,
 • przygotowanie listy projektów indywidualnych dla PO IG,
 • ustanowienie procedur przechowywania dokumentów związanych z wydatkami i audytem,
 • zapewnienie, aby instytucja certyfikująca otrzymywała niezbędne informacje o procedurach i weryfikacjach wydatków związanych z dofinansowanymi projektami,
 • kierowanie pracą Komitetu Monitorującego i zapewnienie mu wymaganych dokumentów,
 • przygotowanie oraz przekazywanie Komisji Europejskiej zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący sprawozdań na temat postępów realizacji Programu,
 • przygotowanie opisu systemu zarządzania i kontroli, określającego w szczególności organizację i procedury Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej, a także instytucji pośredniczących oraz audytowych (lub innych odpowiedzialnych za wykonywanie audytu),
 • przygotowanie i prowadzenie kontroli Programu, w tym także systemowych,
 • współpracę z Instytucją Pośredniczącą w przygotowaniu planu kontroli osi priorytetowych i zatwierdzenie planu,
 • dokonywanie oceny postępów realizacji Programu,
 • przekazywanie Komitetowi Monitorującemu informacji o uwagach Komisji Europejskiej zgłoszonych na podstawie raportu rocznego oraz informowanie Komisji Europejskiej o podjętych działaniach w odpowiedzi na jej uwagi,
 • przygotowanie we współpracy z Instytucją Pośredniczącą raportów o nieprawidłowościach oraz przekazywanie ich do uprawnionych instytucji,
 • zapewnienie prowadzenia ewaluacji Programu, również na szczeblu centralnym, w tym monitorowanie stanu realizacji projektów indywidualnych,
 • przygotowywanie we współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi rocznej prognozy wydatków Programu na rok bieżący i następny i przekazywanie jej Komisji Europejskiej,
 • wspólnie z Instytucją Pośredniczącą przygotowanie szczegółowego planu komunikacji dla Programu oraz nadzorowanie działań komunikacyjnych prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą.

Instytucja Zarządzająca przygotowuje również wzory dokumentów (np. wzór sprawozdania Instytucji Pośredniczącej) lub wytyczne do ich sporządzania. Dokumenty, które są przygotowywane przez Instytucje Pośredniczące zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej to m.in. podręczniki i procedury dla beneficjentów, wzory wniosków o dofinansowanie, wzory umów i innych dokumentów dla beneficjentów (muszą być one następnie zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą). Instytucja Zarządzająca koordynuje oraz nadzoruje pracę nad kryteriami wyboru projektów realizowanych w ramach Programu oraz przedkłada je do akceptacji Komitetu Monitorującego, określa kryteria kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem, poziom dofinansowania projektów oraz typy projektów, przy wyborze których niezbędna jest opinia ekspertów. Na tej podstawie, przy udziale Instytucji Pośredniczącej, Instytucja Zarządzająca opracowuje także podręcznik dotyczący kwalifikowalności wydatków w ramach Programu.

Dodatkowo, Instytucja Zarządzająca (na wniosek Komitetu Monitorującego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Instytucji Pośredniczącej) może dokonać zmian w Programie oraz w kryteriach wyboru projektów. Wprowadzenie zmian może nastąpić między innymi w związku ze znaczącymi zmianami społeczno-gospodarczymi lub trudnościami w realizacji oraz alokacji rezerw. Komitet Monitorujący Program opiniuje propozycję zmiany, jednak ostateczną decyzję podejmuje Instytucja Zarządzająca. O decyzji tej, w ciągu miesiąca od jej podjęcia, informowana jest Komisja Europejska. Aby zmiany mogły zostać wprowadzone, konieczna jest akceptacja Komisji Europejskiej.

 

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska