Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


18-09-2012

Co nowego w Programie Innowacyjna Gospodarka

- Zmiany kryteriów wyboru projektów, które dziś przyjęliśmy z pewnością przełożą się na wzrost jakości przedsięwzięć realizowanych dzięki wsparciu PO IG – powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel podczas XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka, które 18 września 2012 r. odbyło się w Warszawie.

Podczas posiedzenia Komitetu zatwierdzone zostały zmiany kryteriów wyboru projektów w Poddziałaniu 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych oraz w Działaniu 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Co nowego w Programie Innowacyjna Gospodarka

Zmiany wprowadzone w kryteriach dla Poddziałania 6.2.2 wynikały z konieczności ich dostosowania do rozszerzonego zakresu projektów, będącego konsekwencją modyfikacji przyjętych dla tego instrumentu wsparcia w grudniu 2011 r. przez Komisję Europejską. Od najbliższego konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2 możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie również na uzbrojenie terenu inwestycyjnego. Przyjęte kryteria mają na celu przede wszystkim:

  • umożliwienie pełnej oceny części projektu związanej z uzbrojeniem, w szczególności prawidłowości metodologicznej, wykonalności technicznej, technologicznej i finansowej,
  • zapewnienie spójności planowanych projektów z regionalnymi strategiami rozwoju  miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
  • premiowanie przedsięwzięć o najkorzystniejszym stosunku zaangażowania środków publicznych do oczekiwanych efektów oraz najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia przyszłych inwestorów. 

W zakresie Działania 8.2 wprowadzono zmiany dostosowujące do brzmienia rozporządzenia regulującego udzielanie wsparcia w tym instrumencie. W związku z usunięciem z ww. rozporządzenia wymogu integracji systemów informatycznych wnioskodawcy z systemami przedsiębiorstw, z którymi współpracuje, zrezygnowano z oceny tego aspektu projektu w kryteriach wyboru. Ponadto, dokonano zmiany kryterium  merytorycznego, które umożliwiało przyznanie punktów za prowadzenie w ramach projektu współpracy z co najmniej jednym partnerem zagranicznym. W wyniku wprowadzonej zmiany wnioskodawca będzie mógł uzyskać punkty w ramach oceny merytorycznej w przypadku, gdy jego projekt dotyczy współpracy o zasięgu ponadregionalnym lub międzynarodowym. Zmiana umożliwi uzyskanie punktów, jeśli w ramach projektu wnioskodawca będzie współpracował z przedsiębiorcą mającym siedzibę poza regionem jego działalności.

Co nowego w Programie Innowacyjna Gospodarka

Członkowie Komitetu zapoznali się również ze stanem wdrażania Działania 3.2 Wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. W ramach przyznanego wsparcia ze środków PO IG Krajowy Fundusz Kapitałowy ma aktualnie zawarte umowy z 10 funduszami, którym przekaże blisko 400 mln zł, a inwestorzy prywatni – ponad 330 mln zł. Środki te przeznaczone są na inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, bedące na wczesnym etapie rozwoju, które dzięki innowacyjnym pomysłom mają szansę na sukces rynkowy. Dzięki podejmowanym przez KFK działaniom wspieranym ze środków PO IG, Polska ma szansę zajęcia pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w inkubowaniu najbardziej innowacyjnych, komercyjnych przedsięwzięć o światowym potencjale rozwoju.

Pobierz plik:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska