Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-03-2013

Zmiany w Programie Innowacyjna Gospodarka – obradował Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) przyjął zmiany kryteriów wyboru projektów w kilku działaniach. Zmiany związane są m.in. z uruchomieniem projektu systemowego PARP – Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Innowacji. Obradom Komitetu Monitorującego przewodniczyła wiceminister Iwona Wendel.

Zmiany kryteriów

Zmiany kryteriów wyboru projektów dotyczą:

 • nowego projektu systemowego PARP Fundusz Pożyczkowy w ramach 3. osi priorytetowej,
 • Działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej,
 • Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
 • Działania 6.1 Paszport do eksportu,
 • Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,
 • Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nowy projekt PARP skierowany będzie do mikro i małych przedsiębiorców, posiadających umowę inwestycyjną z inwestorem kapitałowym. Pożyczkę będzie można przeznaczyć na uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek. Możliwe będzie także sfinansowanie wzrostu i rozszerzenia działalności w zakresie zwiększenia mocy produkcyjnych. Kwota preferencyjnej pożyczki wyniesie od 200 tys. do 2 mln zł z maksymalnie ośmioletnim okresem spłaty.

Zmiany kryteriów w pozostałych działaniach mają na celu podniesienie jakości wybieranych projektów oraz optymalne wykorzystanie dostępnych funduszy.

Wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel na posiedzeniu Komitetu Monitorującego


Postęp finansowy

Uczestnicy spotkania zapoznali się także z aktualnym stanem wdrażana PO IG. Do tej pory podpisano 11 602 umowy o dofinansowanie na kwotę 35,76 mld zł, co stanowi 83,51 proc. alokacji na Program. W 2012 r, odnotowano wzrost wartości umów o ponad 6 mld zł. Zakończono realizację 5 876 projektów o wartości 5,72 mld zł.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka


Efekty rzeczowe

Przykładowe efekty wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka, wynikające z podpisanych umów:

1. oś priorytetowa Badania i rozwój nowoczesnych technologii

 • Ponad 2 500 wdrożeń jako efekt realizowanych projektów badawczych, rozwojowych i celowych,
 • Ponad 1 300 wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej w wyniku realizacji projektów.

2. oś priorytetowa Infrastruktura sfery B+R

 • 700 nowych i zmodernizowanych laboratoriów, z których  usług korzystać będzie 11 500 przedsiębiorstw,

3. oś priorytetowa Kapitał dla innowacji

 • Ponad 1 000 przedsiębiorstw korzystających z kapitału wysokiego ryzyka i dokapitalizowania przez inwestorów prywatnych,

4. oś priorytetowa Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

 • 1 500 przedsiębiorstw (1 200 MŚP) wprowadzających innowacje
 • 30 000 nowych miejsc pracy
 • Blisko 1 400 miejsc pracy dotyczy bezpośrednio działalności B+R.

5. oś priorytetowa Dyfuzja innowacji 

 • Blisko 600 podmiotów zaangażowanych w działania kooperacyjne,
 • Ponad 15 000 przedsiębiorstw korzystających z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu,

6. oś priorytetowa Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

 • Ponad 800 przedsiębiorstw zwiększających eksport.

7. oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

 • w  2012 r. złożono w formie elektronicznej ponad 11 mln deklaracji podatkowych,
 • przetworzono ponad 1,35 mln wniosków o wpis lub usunięcie i unieważnienie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • udostępniono on-line ponad 16 mln ksiąg wieczystych (80 proc. wszystkich),
 • w 2012 r. z usługi wglądu do ksiąg wieczystych skorzystano ponad 64 mln razy,
 • liczba użytkowników korzystających z udostępnionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii zasobów infrastruktury przestrzennej przekracza 3,6 mln,
 • liczba odpisów KRS pobranych przez Internet przekracza 1 mln.

8. oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

 • 3 800 nowych e-usług,
 • 18 000 przedsiębiorstw objętych systemami B2B,
 • 32 000 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo otrzymujących dostęp do Internetu,
 • 88 000 podmiotów korzystających z Internetu dzięki powstałej infrastrukturze „ostatniej mili”.

Planowane konkursy

W 2013 r. planowane są nabory w 13 działaniach, m.in. w zakresie wsparcia e-usług, innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw czy eksportu.

Spotkanie odbyło się 28 lutego 2013 r. w Warszawie.

Pobierz pliki:
Kryteria w działaniu 3.1 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (44 KB)
Kryteria w działaniu 4.4 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (44 KB)
Kryteria w działaniu 6.1 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (48 KB)
Kryteria w działaniu 8.1 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (32 KB)
Kryteria w działaniu 8.2 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (32 KB)
Kryteria Fundusz Pożyczkowy Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (44 KB)

Członkowie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

 

Członkowie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna GospodarkaPortal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska