Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Organizacja Funduszy Europejskich / O Systemie

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013.

System


W systemie wdrażania główną instytucją nadzorującą realizację Programu i zarządzającą Programem jest Instytucja Zarządzająca, której rolę pełni Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju (poprzednio: Departament Konkurencyjności i Innowacyjności) w Ministerstwie Rozwoju (poprzednio Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).

Duża część zadań – w celu sprawnej realizacji Programu - została przekazana na zasadzie delegacji uprawnień Instytucjom Pośredniczącym.

Funkcje trzech Instytucji Pośredniczących dla Programu pełnią:

a) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dla Priorytetu 1. i 2.).

b) minister właściwy do spraw rozwoju (dla Priorytetu 3, 4, 5 i 6).

c) minister właściwy do spraw administracji i cyfryzacji (dla Priorytetu 7 i 8).

Obecnie funkcję tę pełni Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Cyfryzacji (poprzednio Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

Instytucjami podległymi dla Instytucji Pośredniczących są Instytucje Wdrażające (inaczej Instytucje Pośredniczące II stopnia) w łącznej liczbie sześciu instytucji, tj. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Polska Organizacja Turystyczna, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki.

Pełne dane kontaktowe do ww. instytucji dostępne są w: zakładce Instytucje w Programie, natomiast szczegółowy opis zadań jest dostępny w zakładce Kompetencje instytucji.

Opis systemu wdrażania Programu opisany jest szczegółowo w rozdziale 6 podstawowego dokumentu, tj Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Schemat systemu wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka (PDF 142 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska