Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Błąd składnika Web Part: Nie można wyświetlić lub zaimportować składnika Web Part lub formantu formularza sieci Web na tej stronie. Nie można znaleźć typu lub nie został on zarejestrowany jako bezpieczny.

21-10-2008

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Rodzaje naborów: konkursy, nabory systemowe, lista projektów kluczowych

Program Innowacyjna Gospodarka przewiduje następujące typy projektów:

 • systemowe,
 • indywidualne,
 • wybierane w trybie konkursowym.

Projekty wybierane w trybie konkursowym

Projekty wybierane są w trybie otwartego lub zamkniętego konkursu z poszanowaniem zasad jawności oraz dostępu do informacji. Tryb zamknięty to taki, który z góry posiada wskazany ostatni dzień (i godzinę) naboru Wniosków o dofinansowanie, natomiast otwarty to taki, który toczy się do momentu wyczerpania przeznaczonych środków.

Wybór projektów w trybie konkursowym obejmuje następujące etapy:

 • ogłoszenie konkursu,
 • nabór Wniosków o dofinansowanie,
 • weryfikację formalną wniosków oraz ich ocenę merytoryczną,
 • ogłoszenie wyników konkursu,
 • procedurę odwoławczą,
 • podpisanie Umów o dofinansowanie projektów,
 • rejestrację dokumentacji w systemie informatycznym.

Szczegółowe zasady naboru projektów w trybie konkursowym określa załącznik 4.3 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - „Opis systemu wdrażania działań”

Lista najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów w pierwszych naborach działań Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
pobierz plik 

Projekty systemowe

Projekt systemowy dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach. W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, projekty systemowe (nie dotyczące pomocy technicznej) mogą być realizowane przez:

 • beneficjentów wskazanych w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 • instytucje pośredniczące,
 • instytucje wdrażające – jeżeli zostały wyznaczone. Pełnią one wówczas funkcję beneficjenta (odrębnie od swych obowiązków jako Instytucja Wdrażająca).

Projekty indywidualne

Projekt indywidualny to projekt o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazany przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący.

Projekty, których całkowity koszt przekracza kwotę 50 mln euro są nazywane projektami dużymi. Realizacja takich projektów wymaga zatwierdzenia decyzją Komisji Europejskiej.

Projekty indywidualne to projekty inwestycyjne, których realizacja jest ważna i uzasadniona z punktu widzenia realizacji strategii danego sektora lub obszaru oraz przyczyni się w znaczący sposób do osiągnięcia celów priorytetu, w ramach której dany projekt jest realizowany.

Umieszczenie projektu na liście jest jedynie warunkową deklaracją jego dofinansowania i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu programu na jego realizację. Projekty nie będą podlegały późniejszej procedurze konkursowej i nie będą konkurowały o środki. Nie oznacza to jednak ich automatycznej akceptacji – realizacja projektu będzie uzależniona od spełnienia kryteriów wyboru przyjętych przez Komitet Monitorujący, wymogów dotyczących dokumentacji i gotowości projektu do realizacji oraz akceptacji Wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi przez Instytucję Zarządzającą załącznikami.

Indykatywny wykaz projektów dużych stanowi załącznik do Programu Innowacyjna Gospodarka , natomiast lista projektów indywidualnych jest dodatkowym dokumentem krajowym Lista projektów indywidualnych podlega konsultacjom społecznym oraz akceptacji Instytucji Zarządzającej.

W przypadku, gdy projekt kluczowy zostanie wykreślony z listy, może ubiegać się o wsparcie w konkursie. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji projektów indywidualnych określają wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych.

Wykaz projektów indywidualnych znajduje się w załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Kwalifikowalność wydatków

Do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione w ramach projektu realizowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Możliwe są jednak wyjątki, polegające na fizycznej realizacji całości lub części projektu poza granicami kraju, np. zlecanie ekspertyz, badań prowadzonych przez wykonawców zagranicznych. Możliwość ta odnosi się do projektów realizowanych w działaniach, które ze względu na swoją specyfikę dopuszczają realizację projektu poza terytorium Rzeczpospolitej, np. w działaniu 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną i 6.1 Paszport do eksportu.

Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana jest poprzez weryfikację opłaconych faktur, dokumentów o równoważnej wartości dowodowej lub innych dowodów zapłaty zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą, przedstawianych przez Ciebie do refundacji lub do rozliczenia transz zaliczek.

Sprawdzeniu podlegają w szczególności następujące kwestie:

 • czy wydatki poniesiono zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie (w tym zgodnie z zakresem projektu określonym w Umowie o dofinansowanie),
 • czy wydatki są oparte na prawnie wiążących umowach, porozumieniach lub dokumentach księgowych (zatem niezbędne jest posiadanie przez Ciebie dokumentacji będącej podstawą poniesienia wydatku),
 • czy poniesione wydatki są zgodne z warunkami opisanymi w Wytycznych krajowych oraz Wytycznych programowych,
 • czy wydatek jest bezpośrednio związany z projektem i niezbędny do jego realizacji i został poniesiony w związku z realizacją projektu,
 • czy prace, usługi czy dostawy, w związku z realizacją których wydatek został poniesiony, zostały faktycznie wykonane (weryfikacja dokonywana jest m.in. na podstawie dokumentów),
 • czy wydatki zostały poniesione i udokumentowane w okresie kwalifikowalności wydatków, to jest czy w tym terminie została opłacona faktura,
 • czy wydatek jest zgodny z postanowieniami Programu Innowacyjna Gospodarka.


Wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z postanowieniami prawa krajowego i wspólnotowego oraz dokonane w sposób racjonalny, to jest poniesione przy zachowaniu zasady osiągnięcia założonego efektu przy racjonalnej gospodarce finansowej, w szczególności przy zastosowaniu najkorzystniejszych relacji nakładów do rezultatów. Na wniosek instytucji będącej stroną Umowy o dofinansowanie, jesteś zobowiązany przedstawić informacje poświadczające zgodność poniesionego wydatku ze wskazanymi przez tę instytucję przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego, jak również poświadczające efektywność poniesionego wydatku, w szczególności porównanie cen nabytych prac, usług czy dostaw z cenami rynkowymi.

W trakcie realizacji projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych, określonymi w załączniku do Umowy o dofinansowanie, w wysokości do 10 proc. kwoty przypadającej na każdą kategorię; poziom 10 proc. określany jest od kwoty w ramach kategorii, z jakiej następuje przesunięcie.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska