Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

22-12-2016

Konsultacje projektu zmiany rozporządzenia regulującego wsparcie dla ośrodków innowacyjności w Programie Innowacyjna Gospodarka

20 grudnia 2016 r. do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
16-04-2014

Aktualizacja Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie

Opublikowano zaktualizowaną wersję Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Dokument zawiera niezbędne informacje na temat działań promocyjnych, przeznaczonych dla beneficjentów i instytucji oraz osób zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
09-01-2014
dokumenty

Program Inteligentny Rozwój przyjęty przez rząd

Na następcę Programu Innowacyjna Gospodarka w latach 2014–2020 będzie przeznaczonych blisko 36 mld zł z Unii Europejskiej. W nowej perspektywie finansowej główną grupę wsparcia będą stanowili przedsiębiorcy. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę biznesu z nauką. 

więcej
05-06-2013

Konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych projektów indywidualnych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

5 czerwca  2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych projektów indywidualnych w ramach 7 Priorytetu Programu Innowacyjna Gospodarka. Konsultacje trwać będą do 20 czerwca 2013 r.

więcej
29-05-2013

Projekt rozporządzenia MRR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Głównym celem nowelizacji rozporządzenia jest zapewnienie ciągłości udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej i pomocy de minimis przez ośrodki innowacyjności, będące beneficjentami działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Programu Innowacyjna Gospodarka. W projekcie rozporządzenia, zgodnie z przepisami unijnymi proponuje się  wydłużenie okresu udzielania przez ośrodek innowacyjności pomocy publicznej i pomocy de minimis do 30 czerwca 2014 r. Jednocześnie projekt ten doprecyzowuje przepisy dotyczące rozliczania wsparcia udzielonego ośrodkom innowacyjności.

więcej
23-05-2013

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Założenia realizacji Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

W dokumencie zawarto podstawowe informacje dotyczące m.in. przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce, głównych założeń Programu, uwarunkowań jego realizacji, planowanego zakresu wsparcia oraz grup beneficjentów.

więcej
01-07-2011

Projekt zmian w Programie Innowacyjna Gospodarka wysłany do Komisji Europejskiej

16 czerwca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła "Uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013", a następnie 28 czerwca wniosek o zatwierdzenie zmian do Programu został wysłany do Komisji Europejskiej.

więcej
28-02-2011
Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Celem aktualizacji jest przegląd stanu ich przygotowań.

więcej
25-01-2010

Opublikowano polskie tłumaczenie Wytycznych w zakresie wdrożenia dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko

Zapraszamy do zapoznania się z przetłumaczonymi na język polski Wytycznymi w zakresie wdrożenia dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

więcej
09-04-2009

Zasady udzielania zaliczek w poszczególnych działaniach i priorytetach Programu Innowacyjna Gospodarka

Przedstawiamy zestawienie obrazujące zasady udzielania zaliczek w ramach poszczególnych działań / priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

więcej
30-01-2009

Dostępne Vademecum pomocy publicznej dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Opublikowano wersję elektroniczną "Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013". Zapraszamy do zapoznania się z tą ciekawą publikacją.

więcej
20-05-2008

Uzupełnienie „Przewodnika po kryteriach wyboru projektów w Programie Innowacyjna Gospodarka”

W związku z pytaniami beneficjentów w zakresie kryterium innowacyjności, 20 maja 2008 r. Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka udostępniła uzupełnioną wersję „Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” z 9 maja 2008 r., uwzględniającą doprecyzowany opis oceny kryterium w ramach działań 4.4 oraz 4.5 Programu.

więcej
21-03-2008

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów został przygotowany w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospdarka. Zawiera on szereg szczegółowych uwag i wyjaśnień w zakresie sposobu oceny projektu pod kątem poszczególnych kryteriów. Jego celem jest ułatwienie i pomoc potencjalnym beneficjentom w przygotowaniu dobrego projektu.

więcej
28-02-2008

Zatwierdzona lista kryteriów wyboru projektów dla działań Programu Innowacyjna Gospodarka

20 lutego 2008 r., na drugim posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, zostały przyjęte kryteria wyboru projektów dla 6 osi priorytetowej Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

więcej
27-07-2007

Program Innowacyjna Gospodarka przesłany do Komisji Europejskiej

W efekcie trwających od końca maja br. spotkań negocjacyjnych z Komisją Europejską, strona polska przygotowała poprawioną wersję Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i 24 lipca br. przesłała do KE dokument, będący oficjalną propozycją strony polskiej.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska