Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


07-05-2009

Aktualizacja listy projektów indywidualnych Programu Innowacyjna Gospodarka

Rozpoczęła się kolejna aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka. Proces aktualizacji zakończy się 31 lipca 2009 r.

Do 31 lipca 2009 r. potrwa aktualizacja Listy projektów indywidualnych. Obejmuje ona wprowadzenie, na obecnie obowiązującej liście , zmian wynikających z efektów monitoringu przygotowania projektów indywidualnych oraz włączenie nowych projektów w przypadku zwolnienia środków finansowych.

Projekty indywidualne to inwestycje o strategicznym znaczeniu dla realizacji Programu, wskazane przez Instytucję Zarządzającą, po rekomendacji właściwej Instytucji Pośredniczącej, zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Program.

Kolejne etapy aktualizacji listy zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. do 29 maja 2009 r. – Instytucje Pośredniczące, które podejmą decyzję o aktualizacji lub rozszerzeniu obecnie obowiązującej listy projektów indywidualnych, przedłożą Instytucji Zarządzającej PO IG propozycje zmian na liście oraz propozycje nowych projektów wraz z ich uzasadnieniem;

2. do 15 czerwca 2009 r. – Instytucja Zarządzająca przeprowadzi ocenę zgłoszonych  projektów pod kątem spełnienia kryteriów strategicznych Programu. Lista nowych projektów indywidualnych zostanie opublikowana na stronie internetowej;

3. od 15 czerwca do 14 lipca 2009 r. – Instytucja Zarządzająca przeprowadzi konsultacje społeczne zgłoszonych projektów. W ramach konsultacji społecznych wszyscy zainteresowani będą mogli złożyć swoje uwagi i opinie na temat nowych   projektów;

4. do  24 lipca 2009 r. – Instytucja Zarządzająca oraz Instytucje Pośredniczące rozpatrzą uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych oraz ustalą ostateczny kształt zaktualizowanej listy projektów indywidualnych, która zostanie przedłożona Ministrowi Rozwoju Regionalnego do zatwierdzenia;

5. do 31 lipca 2009 r. -  Minister Rozwoju Regionalnego ogłosi zaktualizowaną listę projektów indywidualnych na stronie internetowej, przekaże również listę do publikacji w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska