Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-11-2012

Informatyzacja polskiej nauki za Fundusze Europejskie

- Polska nauka zdecydowanie poprawiła swoją sytuację dzięki sprawnemu korzystaniu z funduszy UE, szczególnie w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej – powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel 12 listopada 2012 r. podczas konferencji dni otwartych Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

- Dostęp do nowoczesnej infrastruktury komputerowej i sieciowej, szerokopasmowego Internetu oraz zaawansowanych aplikacji i baz danych jest niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności badawczej na poziomie odpowiadającym europejskim i światowym standardom – zaznaczyła Wendel.

W Programie Innowacyjna Gospodarka realizowane jest Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, którego celem jest zapewnienie środowisku naukowemu stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwiającej prowadzenie nowoczesnych projektów badawczych. Dzięki temu polskie jednostki naukowe mają łączność z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi, co w zdecydowany sposób ułatwia wspólne prace badawcze.

Dotychczas w działaniu 2.3 Programu Innowacyjna Gospodarka podpisano 63 umowy o dofinansowanie, których łączna wartość wynosi blisko 1,1 mld zł.

- Liczymy, że zrealizowane projekty zaowocują w przyszłości międzynarodowymi sukcesami polskich naukowców oraz ich większym udziałem w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej – zaznaczyła wiceminister Wendel. Wspomniała również o unijnym wsparciu na lata 2014-2020 w planowanym Programie Inteligentny Rozwój - W kolejnej perspektywie finansowej istotne znaczenie będzie miało dalsze zwiększanie nakładów publicznych na badania i rozwój, ale przede wszystkim powinien się znacząco zwiększyć udział przedsiębiorstw w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych oraz w prowadzeniu działalności innowacyjnej.

Przykłady projektów w Działaniu 2.3 Programu Innowacyjna Gospodarka:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie za 68 mln zł unijnej dotacji realizuje projekt „Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PL-Grid”.

Informatyzacja polskiej nauki za Fundusze Europejskie
PL-Grid Strona otwiera się w nowym oknie 

Infrastruktura informatyczna PL-Grid ma gigantyczną moc obliczeniową. Sieć jest połączona z jej światowymi odpowiednikami, dlatego jej moc i zasoby można powiększać. Jednym z filarów PL-Grid jest superkomputer Zeus, który w 2011 r. znalazł się w pierwszej setce rankingu najpotężniejszych maszyn obliczeniowych na świecie – TOP500. Sieć otwiera przed polskimi badaczami nowe możliwości do obliczeń i symulacji szczególnie w takich dziedzinach, jak astrofizyka, medycyna, nanotechnologie, akustyka, chemia i fizyka, ekologia, energetyka, bioinformatyka, badania materiałów. Dostępne narzędzia pozwalają projektować i uruchamiać aplikacje naukowe na potężnych zasobach obliczeniowych z wykorzystaniem rozproszonych źródeł danych. Na potrzebę realizacji projektu powstało konsorcjum kierowane przez Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Osiągnięte wskaźniki:

  • Liczba objętych wsparciem ośrodków badawczych -  5,
  • Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) -  196,64 (2-krotnie więcej niż zakładano),
  • Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych - 61.

Na Uniwersytecie Warszawskim powstał „POWIEW - Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki”. Kwota dotacji z Programu Innowacyjna Gospodarka to 46,6 mln zł.

Informatyzacja polskiej nauki za Fundusze Europejskie
POWIEW  Strona otwiera się w nowym oknie 

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie infrastruktury obliczeniowej nowej generacji, opartej na najnowocześniejszych technologiach i otwartej dla polskiego środowiska naukowego. Zasoby udostępnione w trzech akademickich centrach obliczeń wielkoskalowych pozwolą na prowadzenie symulacji komputerowych o złożoności niedostępnej dotąd dla nauki i techniki w Polsce.

Do realizacji projektu powołano zespół naukowców i programistów. Obecnie trwa instalacja superkomputerów, ale już wykonywane obliczenia pozwalają, na przykład na opracowywanie dokładnych prognoz pogody. Wkrótce rozpoczną się badania bardziej skomplikowanych zagadnień (np. badanie struktury wszechświata, symulacja powstawania czarnych dziur, symulacja procesów związanych z przetwarzaniem informacji czuciowej zachodzącej w mózgu).  Powołane w ramach przedsięwzięcia Centra Kompetencji pracują nad optymalizacją istniejących modeli obliczeniowych oraz tworzeniem nowych rozwiązań dedykowanych realizacji obliczeń wielkich wyzwań nauki i techniki na dużych systemach wieloprocesorowych. Projekt jest realizowany przez konsorcjum utworzone przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM), Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe IChB PAN (PCSS).

Osiągnięte wskaźniki:

  • Liczba objętych wsparciem ośrodków badawczych - 3,
  • Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) - 46,8 (ponad 4-krotnie więcej niż zakładano),
  • Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych - 45.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska