Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-04-2012

Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

20 kwietnia 2012 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 438 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.  

Rozporządzenie to wprowadza nowy instrument wsparcia na pierwsze wdrożenie wynalazku w ramach Priorytetu 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, a także zmiany w ramach Działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną oraz Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Innowacyjna Gospodarka. 

Najistotniejsze zmiany w rozporządzeniu:

  • Nowy instrument wsparcia na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy – wprowadzono nowy, pilotażowy instrument, w ramach którego mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na inwestycję związaną z wdrożeniem do działalności gospodarczej wynalazku, który został zgłoszony w celu uzyskania patentu lub na który uzyskano patent,
  • Działanie 5.2 – rozszerzono przedmiotowy zakresu usługi proinnowacyjnej poprzez wprowadzenie nowej definicji usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym, zawężono docelową grupę beneficjentów usług proinnowacyjnych KSU realizowanych w ramach projektu systemowego PARP do podmiotów z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, wprowadzono przepisy dotyczące częściowej odpłatności za usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym KSU, a także przepisy dotyczące nowych intensywności wsparcia oraz limitów wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
  • Działanie 5.4 – najważniejsze zmiany to rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych, wprowadzenie dodatkowej kategorii kosztów dotyczących rozszerzenia ochrony patentowej po pozytywnym zakończeniu badania na etapie międzynarodowym. Zmiany te wprowadzą możliwość finansowania kolejnego typu projektów służących uzyskiwaniu ochrony praw własności na terytorium wybranych krajów, w oparciu o pozytywny wynik weryfikacji przedmiotu zgłoszenia w fazach międzynarodowych,
  • Działanie 6.1 – zmodyfikowano zasady udzielania wsparcia, rozszerzono katalog wydatków kwalifikowanych o usługi doradcze, w konsekwencji wprowadzono przepisy dotyczące nowych intensywności wsparcia oraz limitów wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Zgodnie z nowymi zasadami Wnioskodawca będzie składał jedynie wniosek o wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu, w ramach którego będzie istniała możliwość sfinansowania kosztów przygotowania planu rozwoju eksportu.

Pobierz plik:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (980 KB)


Rozporządzenie jest dostępne również w zakładce Prawo polskie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska