Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Beneficjenci Programu

Wsparcie dostępne w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka  jest przeznaczone m.in. na współfinansowanie innowacyjnych projektów, realizowanych przez cztery kategorie beneficjentów:

 1. przedsiębiorców (55,32 % wsparcia)
 2. jednostki naukowe i badawcze (22,23 % wsparcia)
 3. instytucje otoczenia biznesu (5,61 % wsparcia),
 4. administrację publiczną w zakresie elektronicznych usług na rzecz obywateli (12,22 % wsparcia)

 

Procentowy podział środkó - przedsiębiorcy 55,32%, jednostki naukowe i badawcze 22,23%, elektroniczne usługi - 12,22%

Powyższy podział odnosi się do kwoty 10 186,03 mln euro.

Beneficjenci 1. Priorytetu - Badania i rozwój nowoczesnych technologii

 • jednostki naukowe
 • sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe, w tym Centra  Doskonałości, Centra Zaawansowanych Technologii oraz podmioty zaangażowane w programie EIT +
 • jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest  zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie
 • polskie platformy technologiczne
 • przedsiębiorcy (zwłaszcza MSP)
 • naukowcy (zwłaszcza młodzi) i zespoły naukowców
 • studenci
 • podmioty realizujące projekty foresight, m.in. jednostki naukowe, jednostki administracji publicznej
 • podmioty działające na rzecz nauki – podmioty wykonujące w sposób ciągły zadania służące rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki, a także wspierające wzrost innowacyjności gospodarki, nie obejmujące prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, m.in. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  minister właściwy ds. nauki

Beneficjenci 2. Priorytetu - Infrastruktura sfery B+R

 • jednostki naukowe
 • sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe, w tym Centra Zaawansowanych Technologii i Centra Doskonałości
 • uczelnie
 • jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie
 • jednostki wiodące MAN
 • Centra Komputerów Dużej Mocy
 • Podmioty zaangażowane w programie EIT+

Beneficjenci 3. Priorytetu - Kapitał dla innowacji

 • MSP
 • Krajowy Fundusz Kapitałowy oraz fundusze kapitałowe
 • instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych, w tym np. centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, inkubatory, parki naukowo-technologiczne, organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów (np. aniołów biznesu)
 • organizacje przedsiębiorców i pracodawców

Beneficjenci 4. Priorytetu - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

 • przedsiębiorcy

Beneficjenci 5. Priorytetu - Dyfuzja Innowacji

 • grupy przedsiębiorców, w tym: klastry, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologiczne (MSP i jednostki naukowe) reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność do występowania w ich imieniu; platformy technologiczne
 • instytucje otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym, sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym
 • specjalistyczne ośrodki innowacyjności (podmioty zarządzające parkami technologicznymi,  inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności oraz innymi ośrodkami specjalistycznych usług dla przedsiębiorców)
 • przedsiębiorcy

Beneficjenci 6. Priorytetu - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

 • instytucje otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym wspierające promocję gospodarczą i turystyczną Polski
 • instytucje otoczenia biznesu działające w branży turystycznej
 • instytucje publiczne, w tym państwowe osoby prawne
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorcy

Beneficjenci 7. Priorytetu - Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe
 • instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw

Beneficjenci 8. Priorytetu - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w tym mikro- i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata
 • jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – na prowadzenie projektów mających ma celu dostarczenie dostępu do Internetu szerokopasmowego obywatelom szczególnie zagrożonym wykluczeniem cyfrowym

Beneficjenci 9. Priorytetu - Pomoc techniczna

 • instytucje zaangażowane bezpośrednio w zarządzanie oraz wdrażanie Programu

 

 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska