Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Rodzaje projektów - projekty konkursowe i indywidualne

Zgodnie z art. 28 ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 można uzyskać wsparcie dla projektów:

 1. wyłonionych w trybie konkursu,
 2. systemowych,
 3. indywidualnych

Projekty wyłonione w trybie konkursowym

Projekty wybierane są w wyniku otwartego lub zamkniętego konkursu projektów, ogłaszanego i prowadzonego przez konkretną Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośrednicząca II stopnia), która odpowiada za realizację danego działania. Wybór tych projektów odbywa się z poszanowaniem zasad jawności oraz dostępu do informacji zgodnie z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Program kryteriami wyboru projektów (dokument dostępny w zakładce Dokumenty programowe ).

Wybór projektów w trybie konkursowym obejmuje następujące etapy:

 1. ogłoszenie konkursu
 2. nabór wniosków o dofinansowanie
 3. weryfikację formalną wniosków oraz ich ocenę merytoryczną
 4. ogłoszenie wyników konkursu
 5. procedurę odwoławczą (ewentualnie)
 6. podpisanie umów o dofinansowanie projektów
 7. rejestrację dokumentacji w systemie informatycznym, zgodnie z oddzielnymi regulacjami w przedmiotowych obszarach (pierwsza rejestracja po ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie)

Szczegółowe zasady naboru projektów dla trybu konkursowego są zawarte w Uszczegółowieniu Programu (dokument dostępny w zakładce Dokumenty programowe ).


Projekty systemowe

Projekty te polegają na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach. W ramach Programu, projekty systemowe są realizowane przez:

 1. instytucje pośredniczące (IP I): Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Działania 1.1.3 „Projekty systemowe” i 1.5 „Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju", Ministerstwo Gospodarki dla poddziałania 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” oraz poddziałania” 6.5.1 „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”
 2. instytucje wdrażające (IP II/IW), tj:
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dla działań: 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących proinnowacyjne usługi oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”; 6.2.1 "Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" oraz 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
  • Polska Organizacja Turystyczna w działaniu 6.3 „Promocja turystycznych walorów Polski”
  • Władza Wdrażająca Programy Europejskie w ramach 7. osi priorytetowej  „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”
 3. instytucje wskazane w Uszczegółowieniu Programu, tj:, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Działania 1.1.3 „Projekty systemowe”, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej dla działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących proinnowacyjne usługi oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym".

W przypadku realizacji projektów systemowych, wszystkie wyżej wskazane instytucje, pełnią funkcję beneficjenta.


Projekty indywidualne

Projekty indywidualne to inwestycje o strategicznym znaczeniu dla realizacji Programu, wskazane przez Instytucję Zarządzającą, po rekomendacji właściwej instytucji pośredniczącej, zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Program.

Projekty indywidualne to przedsięwzięcia, których realizacja jest ważna i uzasadniona z punktu widzenia realizacji strategii danego sektora lub obszaru oraz które w znaczący sposób przyczynią się do osiągnięcia celów osi priorytetowej, w ramach której dany projekt jest realizowany.

Umieszczenie projektu na liście jest jedynie warunkową deklaracją jego dofinansowania i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu programu na jego realizację. Takie projekty nie będą podlegały późniejszej procedurze konkursowej i nie będą konkurowały o środki w procedurze konkursowej. Realizacja projektu będzie jednak uzależniona od spełnienia kryteriów wyboru przyjętych przez Komitet Monitorujący Program, wymogów dotyczących dokumentacji i gotowości projektu do realizacji oraz akceptacji wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi przez IZ załącznikami.

Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji projektów indywidualnych określają wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania monitorowania projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Lista projektów indywidualnych podlega konsultacjom społecznym oraz jest ostatecznie  zatwierdzana przez IZ.


Pobierz aktualną wersję dokumentu:

NOWE: Lista projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka (kwiecień 2014 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (405 KB)

 

Poprzednie wersje listy projektów indywidualnych:

Lista projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka (luty 2014 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (200 KB)
Lista projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka (styczeń 2014 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (194 KB)

Lista projektów indywidualnych; (sierpień 2013 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (192 KB)

Lista projektów indywidualnych; (czerwiec 2013 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (456 KB)

Lista projektów indywidualnych (luty 2013 r). Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (199 KB)
Lista projektów indywidualnych Programu Innowacyjna Gospodarka - grudzień 2012 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (199 KB) 

Lista projektów indywidualnych Programu Innowacyjna Gospodarka - sierpień 2012 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (216 KB)  

Lista projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka (stosowana od 31 sierpnia 2011 r.) (206 KB)  

Lista projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka (stosowana od 28 lutego 2011 r.) (206 KB)  
Lista projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka (stosowana od 31 sierpnia 2010 r.) (207 KB)  

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (stosowana od 3 lutego 2010 r.) (218 KB)  

Lista projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (stosowana od 31 lipca 2009 r.) 

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  (aktualizacja - styczeń 2009 r., stosowana od 2 lutego 2009 r.)
Lista usuniętych projektów podczas aktualizacji 29 stycznia 2009 r.

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  - aktualizacja 31 lipca 2008 r.  
opublikowana 18 sierpnia 2008 r. w Monitorze Polskim nr 60, poz. 536


Konsultacje list projektów indywidualnych (układ chronologiczny):

Raport z konsultacji społecznych (czerwiec 2013 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (51,5 KB)

Raport z konsultacji społecznych listy projektów indywidualnych dla 1. i 7. priorytetu Programu Innowacyjna Gospodarka (203 KB) 
Raport z konsultacji POIG lipiec 2009  


21 czerwca 2008 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne propozycji indykatywnego wykazu projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w ramach:

 • Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. konsultacje trwały do 20 lipca 2008 r.

Raport z konsultacji społecznych projektów proponowanych do umieszczenia na liście projektów indywidualnych dla Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym oraz 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013
pobierz część pierwszą raportu 
pobierz część drugą raportu

W kwietniu 2007 r. odbył się cykl zamkniętych konferencji organizowanych w ramach konsultacji społeczno-gospodarczych Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, przewidzianych do realizacji w ramach NSRO dla Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Podczas konferencji konsultacyjnych zaprezentowane zostały projekty kluczowe (powyższe projekty stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia osiągnięcia strategicznych celów rozwojowych dla danego sektora gospodarki, nie będą w przyszłości podlegały procedurze konkursowej i nie będą konkurowały o środki z pozostałymi projektami)zaproponowane do wsparcia w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

W ramach konsultacji Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych odbyły się trzy konferencje w następujących terminach:

 • 5 kwietnia 2007 r. w Warszawie – z zakresu Badań i rozwoju –  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4
 • 6 kwietnia 2007 r. w Warszawie – z zakresu Społeczeństwa informacyjnego – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4
 • 12 kwietnia 2007 r. we Wrocławiu – z zakresu Instytucji otoczenia biznesu – Hotel Mercure Panorama Wrocław, Pl. Dominikański 1

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska