Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Działania w Programie

Program Innowacyjna Gospodarka składa się z dziewięciu osi priorytetowych, które są podzielone na szczegółowe działania, w ramach których można ubiegać się o wsparcie. Każda oś priorytetowa koncentruje się na wsparciu pewnych typów projektów i realizuje tym samym wyznaczone cele szczegółowe Programu.

Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (poprzednio, do 31 sierpnia 2011 r. - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Celem osi priorytetowej 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

W ramach powyższej osi realizowane są następujące działania (w nawiasach podano Instytucje Pośredniczące i Wdrążające):

1.1  Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju/ Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) 
1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
1.1.3 Projekty systemowe (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

1.2  Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

1.3  Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

1.3.1 Projekty rozwojowe (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju/Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) 
1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju/ Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy)

1.4  Wsparcie projektów celowych (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

1.5 Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Typy projektów:

 • identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego dla poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz racjonalizacji wykorzystania środków finansowych na badania naukowe poprzez dofinansowanie projektów dotyczących:
  • Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych
  • przygotowywania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki, regionów i sektorów gospodarki
  • przygotowywania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych poprzez zastosowanie wyników metody foresight

 • wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG
   
 • realizacja programów ministra właściwego ds. nauki ukierunkowanych na zwiększenia zainteresowania podejmowaniem pracy naukowej przez studentów i doktorantów, obejmujących:
   
  • projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce, o projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy stażów podoktorskich, zgodne z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce 
  • projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych

 • realizacja programu ministra właściwego ds. nauki w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-badawczych, obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy jako kierowników tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych
 • dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym (projekty rozwojowe)
 • wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R
 • dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia  techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowanych przez przedsiębiorców, ich grupy lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty celowe)
 • wsparcie na rzecz Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT+)

Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (poprzednio, do 31 sierpnia 2011 r. -  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Celem osi priorytetowej 2 jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce.

W ramach powyższej osi realizowane są następujące działania (w nawiasach podano Instytucje Pośredniczące i Wdrążające):

2.1  Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

2.2  Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

2.3  Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki. (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Typy projektów:

 • rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w tym działających na bazie konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz regionalnych konsorcjów naukowo-przemysłowych, poprzez dofinansowanie rozwoju ich infrastruktury badawczej, m.in. w Centrach Zaawansowanych Technologii oraz laboratoriach świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców a także w ramach EIT+
 • rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach, w tym działających na bazie sieci naukowych, m.in. Centów Doskonałości
 • wsparcie projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej (budowa dużych urządzeń badawczych – budowle i aparatura)
 • projekty w zakresie inwestycji polegających na tworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej oraz przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej mającej na celu utworzenie nowego centrum naukowo-badawczego
 • projekty polegające na utrzymaniu i rozwoju nowoczesnej infrastruktury informatycznej nauki poprzez dofinansowanie inwestycji sieciowych, sprzętowych o znaczeniu ogólnokrajowym, uwzględniając ich kluczowe znaczenie dla środowiska
 • utrzymanie ciągłości powszechnego dostępu środowiska naukowego do zasobów cyfrowych
 • projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej dotyczące tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych oraz tworzenia i udostępniania baz danych publikacji naukowych
 • projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych, dla środowiska naukowego.

Oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.

Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych.

W ramach tej osi realizowane są następujące działania (w nawiasach podano Instytucje Pośredniczące i Wdrążające):

3.1  Inicjowanie działalności innowacyjnej. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

3.2  Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. (Ministerstwo Gospodarki)

3.3  Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

Typy projektów:

 • inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfikowanie, weryfikację innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich bazie przedsiębiorstw z sektora MSP
 • wsparcie MSP na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez zasilenie funduszy kapitałowych
 • aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami MSP poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

PILOTAŻ w ramach 3 osi priorytetowej - Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji

Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.

Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

W ramach powyższej osi realizowane są następujące działania (w nawiasach podano Instytucje Pośredniczące i Wdrążające):

4.1  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

4.3  Kredyt technologiczny. (Ministerstwo Gospodarki)

4.4  Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

4.5  Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (Ministerstwo Gospodarki) 

4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym 
4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

PILOTAŻ  w ramach 4 osi priorytetowej - Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

Typy projektów:

 • wdrożenia wyników prac B+R będących efektem realizacji prac B+R dofinansowanych w ramach 1. osi priorytetowej (w ramach jednego, kompleksowego projektu obejmującego prowadzenie prac B+R i wdrożenie ich wyników, pod warunkiem spełnienia kryterium zasadności ekonomicznej dla wdrożenia uzyskanych wyników)
 • wdrożenia wyników prac B+R będących wynikiem programu Inicjatywa Technologiczna
 • wdrożenia przez MSP własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię poprzez dofinansowanie MSP z Funduszu Kredytu Technologicznego z możliwością umorzenia części przyznanego kredytu
 • doradztwo i inwestycje niezbędne do rozwoju działalności B+R prowadzonej przez przedsiębiorców, w tym prowadzące do uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego
 • szkolenia, doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania i wdrożenia wzorów użytkowych i przemysłowych
 • nowe inwestycje obejmujące zastosowanie nowych, wysoko innowacyjnych rozwiązań w szczególności technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko
 • nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, obejmujące zastosowanie innowacyjnych rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę nowotworzonych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami – preferowane będą rozwiązania innowacyjne w skali światowej oraz obejmujące komponent B+R
 • nowe inwestycje prowadzące do utworzenia dużej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych usług
 • nowe inwestycje związane z rozpoczęciem przez przedsiębiorców działalności B+R.

W ramach 4. osi priorytetowej możliwe też będzie dofinansowanie projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych.

Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.

Celem osi priorytetowej 5 jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, a także wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych.

W ramach powyższej osi realizowane są następujące działania (w nawiasach podano Instytucje Pośredniczące i Wdrążające):

5.1  Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących proinnowacyjne usługi oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

5.3  Wspieranie ośrodków innowacyjności (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

5.4  Zarządzanie własnością intelektualną (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

Typy projektów:

 • inwestycje i doradztwo i szkolenia związane z rozwojem powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym klastrów
 • kompleksowe wsparcie ośrodków innowacyjności, m. in. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, zlokalizowanych na obszarach o największym potencjale rozwojowym
 • wsparcie budowy i rozwoju sieci otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców
 • wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych przez przedsiębiorców
 • promocja i informacja w zakresie własności przemysłowej i wzornictwa przemysłowego

W ramach 5. osi priorytetowej możliwe też będzie dofinansowanie projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych.

Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.

Celem osi priorytetowej 6 jest poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych.

W ramach powyższej osi realizowane są następujące działania (w nawiasach podano Instytucje Pośredniczące i Wdrążające):

6.1  Paszport do eksportu (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

6.2  Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych

6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę (Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych)
6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych „od podstaw” (Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych)

6.3  Promocja turystycznych walorów Polski (Ministerstwo Gospodarki)

6.4  Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Organizacja Turystyczna)

6.5  Promocja polskiej gospodarki (Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych) 

6.5.1 Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych

6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Typy projektów:

 • kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców MSP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z  partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą JRE i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych (wsparcie to nie obejmuje pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem produktów)
 • rozwój sieci centrów obsługi inwestorów
 • przygotowanie dużych terenów inwestycyjnych, w zakresie prac studyjno-koncepcyjnych, umożliwiających realizację inwestycji m.in. typu brownfield, greyfield oraz greenfield
 • przedsięwzięcia niezbędne z punktu widzenia promocji turystycznych walorów Polski, w tym tworzenie nowych, innowacyjnych typów produktów i usług turystycznych, tworzenie systemu informacji turystycznej
 • inwestycje w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości usług turystycznych
 • budowa i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców poszukujących partnerów handlowych oraz możliwości podjęcia  inwestycji na terenie Polski.

Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (poprzednio, do 17 listopada 2011 r. - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Celem osi priorytetowej 7 jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

Typy projektów:

 • budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których dostępne będą eUsługi dla obywateli i przedsiębiorstw m.in.: zabezpieczenie społeczne, podatki, zamówienia publiczne, rejestracja działalności gospodarczej, rejestry sądowe, ochrona zdrowia, ochrona środowiska
 • przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej do współdziałania, w celu ich usprawnienia, integracji i umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienie zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej dla jednostek administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego
 • rozwój systemów informacji publicznej (w tym informacji prawnej)
 • projekt systemowy mający na celu zapewnienie synergii działań w zakresie eAdministracji prowadzonych na szczeblu centralnym i regionalnym.

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (poprzednio, do 17 listopada 2011 r. - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Celem osi priorytetowej 8 jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie.

W ramach powyższej osi realizowane są następujące działania (w nawiasach podano Instytucje Pośredniczące i Wdrążające):

8.1  Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

8.2  Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

8.3  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji/ Władza Wdrażajaca Programy Europejskie)

8.4  Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji/ Władza Wdrażajaca Programy Europejskie)

Typy projektów:

 • wsparcie dla nowo tworzonych mikro- i małych i średnich przedsiębiorstw świadczących eUsługi
 • wspieranie eUsług między przedsiębiorstwami (B2B)
 • wspieranie działań z zakresu e-Integracji poprzez wspieranie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu
 • wsparcie dostarczania dostępu do Internetu szerokopasmowego na etapie tzw. „ostatniej mili” przez MSP

Oś priorytetowa 9. Pomoc techniczna

Celem osi priorytetowej 9 jest wsparcie dla procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania PO IG oraz efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi, wykorzystania finansowego wkładu UE oraz środków krajowych. W ramach powyższej osi mogą korzystać jedynie instytucje systemu wdrażania.

Typy projektów:

 • wsparcie zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę. Finansowanie kosztów zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za realizację działań PO IG będzie udzielane w ramach komponentu pomocy technicznej PO IG, natomiast finansowanie kosztów zatrudnienia w IZ oraz w instytucjach pełniących funkcję IP będących jednocześnie organami administracji rządowej, będzie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę oraz promocję
 • koszty zarządzania i wdrażania PO IG, w szczególności: 
  • naboru i selekcji projektów
  • kontroli
  • oceny
  • organizacji spotkań, komitetów, grup zespołów
  • przygotowania analiz, badań, ocen, sprawozdań
  • finansowania pomocy ekspertów zewnętrznych
  • gromadzenia, przetworzenia i analizowania danych
  • przygotowania dokumentacji dla kluczowych i dużych projektów, tzw. project pipeline
 • finansowanie kosztów procesu ewaluacji PO IG
 • finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją celów PO IG
 • zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia służącego realizacji celów PO IG
 • finansowanie kosztów programowania przyszłych interwencji strukturalnych
 • finansowanie działań z zakresu komunikacji i promocji oraz działań szkoleniowych wspomagających system wdrażania i zarządzania PO IG
 • finansowanie działań służących zakończeniu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • finansowanie kosztów archiwizacji dokumentów
 • finansowanie kosztów wynajmu, przygotowania, modernizacji i adaptacji pomieszczeń na potrzeby zarządzania i wdrażania PO IG.

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska