Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

24-04-2012

Dokumenty

Plan komunikacji Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Plan komunikacji Programu Innowacyjna Gospodarka to dokument przygotowywany przez Instytucję Zarządzającą przy współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi i Pośredniczącymi II stopnia.

Celem Planu komunikacji jest efektywne prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych przyczyniających się do stworzenia pozytywnego obrazu Funduszy Europejskich wśród jednostek naukowych, przedsiębiorców, administracji oraz skutecznego poinformowania potencjalnych beneficjentów o dostępnym wsparciu i jego przeznaczeniu. Dokument ten został przygotowany na podstawie Wytycznych w zakresie informacji i promocji oraz Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

Przedmiotem Planu komunikacji jest realizacja celów zdefiniowanych w Programie Innowacyjna Gospodarka, poprzez zapewnienie obsługi informacyjno - promocyjnej Programu oraz wykorzystanie efektu synergii z działaniami informacyjno - promocyjnymi Funduszy Europejskich na szczeblu ogólnopolskim.

Realizacja Planu komunikacji poprzez kompleksowe i odpowiednio dobrane narzędzia komunikacji, a także efektywnie przeprowadzone działania informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowe przyczyni się do stworzenia pozytywnego obrazu Funduszy Europejskich dla jednostek naukowych, przedsiębiorców, administracji oraz skutecznego poinformowania potencjalnych beneficjentów o dostępnym wsparciu i jego przeznaczeniu.

Pobierz plik: 

Plan komunikacji Programu Innowacyjna Gospodarka wraz z załącznikami - wersja z maja 2014 r. Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (188 KB)

Wykaz zmian w Planie komunikacji Programu Innowacyjna Gospodarka Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (29 KB) 

Wytyczne
Ministra Rozwoju Regionalnego
w zakresie informacji
i promocji
 

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji określają podstawowe zasady prowadzenia i koordynacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób opracowania i zakres strategii komunikacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) oraz planów komunikacji poszczególnych programów operacyjnych. Wytyczne wyznaczają główne kierunki podejmowanych działań, a także określają zasady sprawozdawczości i oceny tych działań.

Wytyczne identyfikują także grupy odbiorców działań promocyjno-informacyjnych prowadzonych przez poszczególne Instytucje. Wszelkie działania w tym zakresie o charakterze ogólnym i przekrojowym będą prowadzone przez Instytucję Koordynującą NSRO w zakresie informacji i promocji. Działania promocyjne programów operacyjnych adresowane do ogółu społeczeństwa będą realizowane przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami, a Instytucje Pośredniczące będą realizowały działania skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów.


Wytyczne w zakresie informacji i promocji jasno definiują podstawowe narzędzia działań informacyjnych i promocyjnych oraz opisują zasady ich działania. Za główne kanały dystrybucji uznano: punkty informacyjne, publikacje, strony internetowe oraz szkolenia.

Od 2 lipca 2010 r. Wytycznne MRR w zakresie informacji i promocji.

Pobierz plik:

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji (375 KB)  

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich
na lata
2007-2013

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, określa podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz programów w ramach NSS.

Dokument wyznacza w szczególności cele, grupy docelowe, kierunki i podstawowe narzędzia komunikacji, metody ewaluacji, instytucje zaangażowane w realizację działań informacyjnych i promocyjnych oraz zasady komunikacji wizualnej Funduszy Europejskich w latach 2007-2013.

Strategia jest opracowywana na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2007 r.  w zakresie informacji i promocji oraz  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz pliki:

 

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 (dokument zmodyfikowany, zatwierdzony 16 stycznia 2012 r.) (1,6 MB)   

Załącznik do Strategii Komunikacji: Księga identyfikacji wizualnej NSS (11,74 MB)  


 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska