Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-12-2016

Opracowania

Raporty:

 • Raport końcowy „Ocena efektów wsparcia ośrodków innowacyjności w ramach działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności PO IG oraz ich potencjału w świadczeniu usług proinnowacyjnych”
  Wykonawca: WYG PSDB Sp. z o.o. oraz Evalu Sp. z o.o.

          pobierz plik (PDF 771 KB)        

 

 • Raport końcowy „Ocena efektów realizacji 7. osi priorytetowej PO IG 2007-2013”
  Wykonawca: Ecorys

          pobierz plik (PDF 2,15 MB)

 

 • Raport „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”
  Wykonawcy występujący wspólnie:  WYG PSDB Sp. z o.o.  oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy "S-TO-S"

  pobierz plik (ZIP 7,38 MB)

 

 • Raport „Ocena wiedzy beneficjentów, potencjalnych beneficjentów, instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG oraz opinii publicznej z zakresu działań i efektów promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”
  Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o.

  pobierz plik (ZIP 2,97 MB) • Raport końcowy z badania "Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013"
  Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. oraz Taylor Economics sp. z o.o.

  pobierz plik Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (5,41 MB)


 • Raport z badania "Śródokresowa ocena skuteczności, efektywności oraz trafności stosowanych narzędzi komunikacji w kontekście realizacji celów i założeń Planu komunikacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013".
  Wykonawca: Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o.

  pobierz plik Plik w formacie PDF (2,59 MB)


 • Raport - "Ocena skuteczności i odbioru kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności i poszczególnych programów operacyjnych - posttest dla etapu V poświęconego promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013"
  Wykonawca: MillwardBrown SMG/KRC

  pobierz plik Plik w formacie PDF (1,15 MB)


 • Raport końcowy - "Ocena komplementarności interwencji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z innymi programami finansowanymi z funduszy Unii
  Europejskiej"
  Wykonawca: PSDB Grupa WYG

  pobierz plik  (2,68 MB)


 • Raport końcowy - "Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania"
  Wykonawca: ECORYS Polska Sp. z o.o.

          pobierz plik  (2,46 MB)

 • Raport z badania ilościowego "Ocena wiedzy beneficjentów z zakresu spełniania wymagań promocji realizowanych projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013"
  Wykonawca MillwardBrown SMG/KRC

  pobierz plik  (1,0 MB)


 • Raport końcowy "Ocena realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w kontekście krajowych dokumentów strategicznych"
  Wykonawca: PSDB Grupa WYG

  pobierz plik  (2,37 MB)

 • Raport z badania ilościowego na temat odbioru kampanii (listopad/grudzień 2009) i świadomości Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, przeprowadzony wśród ogółu społeczeństwa oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu.
  Wykonawca: MillwardBrown SMG/KRC
  pobierz plik  (1,36 MB)

 • Raport z badania ilościowego na temat odbioru kampanii i świadomości Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, przeprowadzony wśród ogółu społeczeństwa oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu.
  Wykonawca: MillwardBrown SMG/KRC
  pobierz plik  (781 KB)

 • Raport końcowy z badania stanu wiedzy i potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  Wykonawca: Opinia Sp. z o.o.
  pobierz plik  (1,16 MB)

  zobacz również raport z pierwszej sesji ankietowania, przygotowany przez Opinia Sp. z o.o.
  pobierz plik 

Ekspertyzy:

 • NOWE: "Analiza zróżnicowania branżowego beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka" (stan na dzień 31 marca 2016 r.).
  Wykonawca: ECORYS Polska Sp. z o.o.

         pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (5,58 MB)

 • Raport końcowy "Uzupełniająca analiza ex ante dla instrumentu finansowego w obszarze otwartych innowacji"
  Wykonawca: WYGPSDB Sp. z o.o.

          pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,22 MB)

 • Ekspertyza „Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata 2014-2020 przedsięwzięć w zakresie realizacji celów tematycznych: wzrost konkurencyjności sektora MŚP oraz wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w przedsiębiorstwach”
  Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

           pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,44 MB)

 • Ekspertyza pt. "Realizacja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kontekście wdrożenia celów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego"
  Autor:  prof. UG, dr hab. Jacek Zaucha

  pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,42 MB)

 • Ekspertyza dotycząca pomiaru ogólnego kryterium innowacyjności za pomocą kilku składowych podkryteriów innowacyjności oraz metodologii pomiaru kryterium „dyfuzji innowacji” w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
  Wykonawca: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
  pobierz plik 

 • Ekspertyza pt. "Zdefiniowanie pojęcia delokalizacji oraz określenie sposobów badania projektów pod kątem eliminowania przypadków delokalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w ramach działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w Programie Innowacyjna Gospodarka"
  Wykonawca: Europejskie Centrum Przedsiębiorczości
  pobierz plik 

 • Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej
  pobierz plik 

 Badania ewaluacyjne:

 • NOWE: Raport: "Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR – etap I"
  Wykonawca - konsorcjum: Fundacja Idea Rozwoju, IMAPP sp. z o.o., Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. (PAG Uniconsult), Uniwersytet Jagielloński - Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
 •  

 • pobierz plik (PDF 3,16 MB)


   
 • NOWE: Raport "Ocena efektów realizacji projektów turystycznych w ramach PO IG"
  Wykonawca: Konsorcjum Agrotec Polska Sp. z o.o.

  pobierz plik  (2,59 MB)


 • Raport "Ocena efektów realizacji 9. osi priorytetowej PO IG 2007-2013"
  Wykonawca WYG PSDB Sp. z o.o. i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy "S-TO-S"

          pobierz plik (2,30 MB)

 • Raport "Ocena efektów PO IG w zakresie ochrony własności intelektualnej"
  Wykonawca WYG PSDB Sp. z o.o. i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy "S-TO-S"

  pobierz plik (PDF 2,48 MB)

 • Raport "Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw"
  Wykonawca:  WYG PSDB Sp. z o.o.

  pobierz plik Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (2,87 MB)

 • Raport końcowy - "Ewaluacja instrumentów wsparcia B+R w ramach perspektywy finansowej 2007-2013"
  Wykonawca: Konsorcjum: Millward Brown S.A. i Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Ośrodek Badawczy

  pobierz plik (3,60 MB)

 • Raport "Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój"
  Wykonawca: PSDB Sp. z o.o. oraz Regio Group Sp. z o.o.

  pobierz plik Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (3,76 MB)


 • Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt.: "Ewaluacja zmian w systemie wyboru projektów w ramach wybranych działań PO IG 2007-2013"
  Wykonawca: Instytut Badań Strukturalnych we współpracy z Reytech Sp. z o.o.


  pobierz plik Plik w formacie PDF (6,96 MB)


 • Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt.: "Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013"
  Wykonawca: Laboratorium Rozwoju Sp. z o.o., Infra Vision Przemysław Gorgol oraz Proewal Ewaluacja i Doradztwo Alicja Weremiuk

  pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1 MB)


 • Raport końcowy - "Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorstw"
  Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o. o. oraz Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o. o.

  pobierz plik   (4,41 MB)


 • Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt.: „Ocena stanu realizacji 1. i 2. Priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w połowie okresu programowania”
  Wykonawca EGO s.c.

  pobierz plik Plik w formacie PDF (7,2 MB)


 • Raport z badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013"
  Wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o. o.
  pobierz plik Plik w formacie PDF (2,82 MB)
 • Raport z badania ewaluacyjnego pt. "Ocena stanu realizacji 3, 4, 5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania"
  Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o. o.
  W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 330 33 84

  pobierz plik Plik w formacie PDF (4,67MB)

 • Raport z badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych" wykonany przez CASE-Doradcy Sp. z o.o.
  pobierz plik   (1,94 MB)

 • Raport z badania ewaluacyjnego "Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka", wykonany przez Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości
  pobierz plik  (584 KB)
 • Raport z badania ewaluacyjnego "Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013"wykonany przez konsorcjum złożone z: Grupa Gumułka Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. oraz Grupa Gumułka Sp. z o.o.

  pobierz plik  (1,3 MB)

 • Raport z badania ewaluacyjnego "Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w kontekście rozpoczęcia realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013" wykonany przez Pracownię Badań i Doradztwa "Re-Source" w konsorcjum z Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  pobierz plik  (5,59 MB)

 • Raport z badania ewaluacyjnego "Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG"
  Wykonawca: CASE-Doradcy Sp. z o.o
  pobierz plik 

 • Raport końcowy z badania ewaluacyjnego "Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów dla Programu Innowacyjna Gospodarka", wykonany przez CASE-Doradcy Sp. z o.o.
  W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 501-53-84
  pobierz plik 

 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
  pobierz plik

Pozostałe opracowania:

 • Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
  pobierz plik  

 

 

 •  
al
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska