Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-09-2014

Od projektu do produktu

Działalność B+R ma na celu ulepszenie istniejących produktów, procesów lub usług. Z raportu Deloitte „Badania i rozwój (B+R) w Polsce 2014” wynika, że ponad 61 proc. polskich przedsiębiorstw zamierza zwiększyć swoje nakłady na opracowywanie nowych, nadających się do komercjalizacji produktów w perspektywie najbliższych 3-5 lat. W obliczu zacieśniającej się współpracy sektora nauki i biznesu odpowiednia promocja może przyczynić się do rynkowego sukcesu innowacyjnych produktów.

Istota promocji w projektach B+R


– Promowanie wyników prowadzonych przez jednostki naukowo-badawcze projektów jest niezwykle istotne z punktu widzenia potencjału ich komercjalizacji – wiele firm nie posiada odpowiednich zasobów do utworzenia w swoich strukturach zespołu działu B+R, jednak dostrzega niezbędność prowadzenia prac nad rozwojem istniejących produktów czy usług lub poszerzeniem oferty w oparciu o wyniki tych prac. Świadomość zakresu badań i prac rozwojowych zwiększa się dzięki ich promowaniu, pozwalając przedsiębiorstwom na skierowanie oferty współpracy do podmiotów o odpowiedniej specjalizacji – mówi reprezentująca Deloitte Magdalena Burnat-Mikosz, Partner Zarządzająca zespołem R&D and Government Incentives w Europie Środkowej.

Innowacje odgrywają decydujące znaczenie w budowaniu długoterminowej konkurencyjności przedsiębiorstw. – Gotowość do oferowania coraz bardziej nowoczesnych produktów czy usług, modyfikowanych i dostosowywanych na bieżąco do potrzeb obecnych i potencjalnych klientów, zdecydowanie podnosi atrakcyjność firmy w oczach rynku – dodaje Magdalena Burnat-Mikosz.

 

Spopularyzować innowacje


Liczymy, że konkurs „Innowacja Plus” przyczyni się do upowszechnienia dobrych praktyk w promocji projektów badawczo-rozwojowych, dofinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz zainspiruje przyszłych beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój. Oprócz działań typowo komercyjnych warto wyeksponować także inne formy informowania o swoich odkryciach i nowatorskich rozwiązaniach. Droga od projektu B+R do rynkowego produktu jest długa i skomplikowana. W komercjalizacji przedsięwzięć niezbędna jest odpowiednia komunikacja marketingowa, w której metody promocji należy dopasować do specyfiki produktu oraz profilu użytkownika.


Nie mniej istotny jest efekt oceny społecznej tego typu działań oraz świadomości samych pomysłodawców. Jak podkreśla ekspertka Deloitte: – Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie innowacyjnych projektów realizowanych w Polsce jest działaniem pożądanym z uwagi na panujące przeświadczenie, iż nasz kraj jest w dziedzinie innowacyjności na szarym końcu Europy. Umożliwienie Polakom zwiększenia wiedzy w zakresie innowacyjnych inicjatyw oraz wspierania ich ze środków Unii Europejskiej pozytywnie wpłynie na postrzeganie działalności B+R.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska