Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-01-2013

Najczęściej zadawane pytania

1. Do kogo kierowany jest Program Innowacyjna Gospodarka?

Odpowiedź:
Program Innowacyjna Gospodarka adresowany jest do przedsiębiorców (w tym zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tzw. MSP), jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni, sieci naukowych, inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, parków naukowo-technologicznych. Wsparcie kierowane jest również do jednostek administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu. Siedziba podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotacje musi znajdować się na terenie Polski.

Instytucja Zarządzająca Programem zobowiązana jest do przeznaczenia na bezpośrednie wsparcie dla MSP co najmniej 65 proc. środków dedykowanych w ramach Programu przedsiębiorstwom.

O dotację nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i ubiegające się o dofinansowanie projektu w ramach Programu muszą mieszkać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Na realizację jakich projektów mogą uzyskać dofinansowanie naukowcy, jednostki badawczo-rozwojowe, centra naukowe?

Odpowiedź:
Wsparcie dla środowisk naukowych kierowane jest w ramach priorytetu I Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Priorytetu II Infrastruktura sfery B+R, za realizację których odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do wsparcia kwalifikują się przedsięwzięcia:

 • polegające na identyfikacji kierunków badań naukowych i prac rozwojowych z wykorzystaniem metody foresight;
 • polegające na realizacji projektów badawczych oraz projektów rozwojowych, w tym realizowanych w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych;
 • polegające na wzmocnieniu potencjału kadrowego nauki;
 • związane z ochroną własności przemysłowej;
 • związane z rozwojem infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale oraz specjalistycznych laboratoriów badawczych;
 • polegające na wytworzeniu nowej lub przeniesieniu wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej;
 • związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, rozwojem zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych oraz zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej.

Środki przeznaczone na realizację działań II priorytetu zostały już wyczerpane. Przeprowadzenie naboru w ramach działania 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki  jest uzależnione od wyrażenia zgody przez Komisję Europejską na realokację pomiędzy osiami priorytetowymi PO IG.

W I priorytecie odbędą się jedynie konkursy prowadzone przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki (dot. jedynie Programu Ventures, Homing Plus, Pomost).

 

3. Na realizację jakich projektów mogą uzyskać dofinansowanie przedsiębiorcy?

Odpowiedź:
Wsparcie dla przedsiębiorców kierowane jest w ramach działań nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych w ramach I priorytetu) Ministerstwo Gospodarki (Priorytet III Kapitał dla innowacji, Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Priorytet V Dyfuzja innowacji, Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym) oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Priorytet VIII Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki).

W 2013 r. planowane są konkursy, w ramach których wsparcie będzie udzielane (pośrednio i bezpośrednio) dla przedsiębiorców w następujących działaniach:

 • 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej,
 • Fundusz pożyczkowy (nowy instrument w ramach 3 osi priorytetowej),
 • 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
 • 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,
 • 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej,
 • 6.1 Paszport do eksportu,
 • 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji,
 • 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,
 • 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
 • 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia:

 • badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców – samodzielnie lub na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe bądź też w ramach konsorcjum naukowego;
 • projekty inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac B+R;
 • opracowanie wzoru przemysłowego lub użytkowego oraz wdrożenie go do produkcji;
 • projekty związane z rozwojem działalności B+R w przedsiębiorstwach;
 • projekty polegające na wdrożeniu własnej lub nabytej nowej technologii i rozpoczęciu sprzedaży produktów, procesów bądź usług;
 • projekty inwestycyjne w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych;
 • inwestycje w sektorze usług nowoczesnych oraz w sektorze produkcji;
 • pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
 • projekty związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej;
 • projekty dotyczące udziału przedsiębiorców w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym;
 • projekty mające na celu rozwój współpracy elektronicznej między przedsiębiorstwami, świadczenie usług elektronicznych, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz budowie sieci dostępu do Internetu.

Jednocześnie, należy odnotować, iż środki przeznaczone na realizację działań/poddziałań: 1.4 Wsparcie projektów celowych, 3.3.2 Wsparcie dla MSP,  4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, 4.3 Kredyt technologiczny oraz 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki zostały wyczerpane.


4. Jakie projekty mogą być realizowane w ramach Programu przez instytucje otoczenia biznesu?

Odpowiedź:
Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) kierowane jest m.in. w ramach Poddziałania Wsparcie dla IOB (3.3.1). Wachlarz wsparcia dla IOB w ramach działania jest szeroki i obejmuje:

 • przygotowanie potencjalnych i obecnych przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów oraz do właściwej prezentacji ich oferty; w konsekwencji działania te mają się przełożyć na rozwój gotowości inwestycyjnej oraz nawiązywanie współpracy;
 • prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych, które zwiększą świadomości potencjalnych lub obecnych inwestorów i przedsiębiorców w zakresie usług i korzyści oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu;
 • powstawanie nowych i rozwój istniejących sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu;
 • organizację platform wymiany doświadczeń w zakresie potencjalnych inwestycji oraz tworzenie platform służących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami;
 • działalność edukacyjną: programy szkoleniowe, seminaria dla prywatnych inwestorów w tym dla nowych aniołów biznesu, w zakresie dokonywania inwestycji w spółki przedsiębiorców, w szczególności inwestycji  o charakterze udziałowym.

Należy jednak odnotować, iż środki przeznaczone na realizację podziałania 3.3.1 zostały wyczerpane i na chwilę obecną nie planuje się kolejnych konkursów.

Podobnie, alokacja została wyczerpana w działaniu 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, gdzie wsparcie dla IOB polegało na:

 • dofinansowaniu przygotowania i rozwoju pakietu usług o charakterze proinnowacyjnym;
 • zapewnieniu dostępu przedsiębiorców do usług proinnowacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorców oraz wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez instytucje skupione w sieciach;
 • dofinansowaniu funkcjonowania jednostki koordynującej działalność sieci (o charakterze sekretariatu sieci);
 • dofinansowaniu budowy i rozwoju systemu informatycznego obejmującego informacje o innowacjach na potrzeby jednostki koordynującej działalność sieci.

Ze względu na wyczerpanie środków, w 2013 r. nie przewiduje się również konkursów w poddziałaniu 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej, w ramach którego IOB mogły sfinansować projekty promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości przedsiębiorców co do korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej oraz informujące o możliwościach ochrony własności intelektualnej i dostępnych metodach ochrony.

Ponadto, IOB mogą być beneficjantami w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym oraz bezpośrednio korzystać z efektów działań prowadzonych w obszarze Promocji polskiej gospodarki (Dz. 6.5). Z kolei, instytucje otoczenia biznesu działające w branży turystycznej mogą być bezpośrednim odbiorcą korzyści płynących z realizacji projektów Polskiej Organizacji Turystycznych w ramach działania Promocja turystycznych walorów Polski (Dz. 6.3).

W ramach dwóch działań dedykowanych IOB: 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym oraz Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, znajdują się projekty realizowane w ramach listy projektów kluczowych.

Obecnie ze środków PO IG instytucje otoczenia biznesu będą mogły liczyć na wsparcie powiązań kooperacyjnych we wczesnej fazie rozwoju oraz rozwoju tych powiązań w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. Środki niezakontraktowane w ramach ostatniego naboru 5.1 zostaną przesunięte do wykorzystania w ramach kolejnego konkursu w 2013 r. 


5. Czy kryterium geograficzne ma znaczenie przy ocenie wniosku o dofinansowanie? Czy projekt musi być realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?

Odpowiedź:
Warunkiem ubiegania się o dotację przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą jest posiadanie siedziby firmy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie, co do zasady, do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione w ramach projektu realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątek stanowią m.in. przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, gdzie wspierane są m.in. projekty polegające na nawiązywaniu wartościowych kontaktów handlowych oraz rozwijaniu działalności eksportowej. W tym przypadku, dotowana może być aktywność przedsiębiorców poza granicami kraju – np. udział w zagranicznych imprezach wystawienniczych oraz misjach.

Możliwe są również wyjątki polegające na fizycznej realizacji całości lub części projektu poza granicami kraju, na przykład poprzez zlecanie ekspertyz, badań do przeprowadzenia przez wykonawców zagranicznych. Możliwość ta odnosi się do Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną.

W Programie znajdujemy też kryterium dotyczące miejsca świadczenia usługi z uwagi na miejsce zamieszkania jej odbiorców. W ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” można uzyskać dofinansowanie na budowę infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy terytorialnie najbliższym lub najbardziej skutecznym punktem dystrybucji Internetu a grupą, do której dostawa usługi jest kierowana.

W innym działaniu znaleźć możemy np. kryterium dostępności do usługi świadczonej na terytorium RP przez podmioty pozostające poza granicami kraju – na etapie oceny wniosku w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej brane jest pod uwagę to, czy e–usługa będzie świadczona zarówno dla odbiorów krajowych, jak i zagranicznych (kryterium fakultatywne).


6. Jak zostały zdefiniowane kryteria innowacyjności w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka?

Odpowiedź:
Kryteria innowacyjności zostały wyraźnie wskazane w priorytecie IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, gdzie za innowacyjne uznane zostały takie rozwiązania technologiczne, które stosowane są na świecie nie dłużej niż 3 lata lub posiadają stopień rozprzestrzenienia w danej branży nieprzekraczający 15 proc. w skali światowej. Spełnienie powyższego warunku badane jest przy ocenie wniosków w ramach Działania Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (4.4) oraz Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki  (4.5).

Natomiast, w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny okres stosowania nowych rozwiązań w skali światowej został wydłużony - merytorycznym kryterium przyznania premii technologicznej jest uzyskanie przez kredytobiorcę opinii potwierdzającej, że technologia, która będzie wdrażana w wyniku realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym jest nową technologią, której okres stosowania na świecie nie jest dłuższy niż 5 lat.


7. Chciałabym/Chciałbym sprawdzić czy mam szansę na dotację - z jakimi dokumentami muszę się zapoznać?

Odpowiedź:
W celu rozeznania szans na otrzymanie dofinansowania projektu w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka warto zapoznać się z przykładowymi projektami, zaprezentowanymi na stronie www.mapadotacji.gov.pl  lub na stronie PO IG, w zakładce Przykłady realizowanych projektów  oraz albumie Polska Innowacyjna Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (23 MB) oraz Polska Innowacyjna. II edycja Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (20 MB)

Następnie warto sprawdzić harmonogram naborów pod kątem dostępnych jeszcze środków i zaplanowanych na 2013 r. konkursów.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania oraz obszarów wsparcia zostały zawarte w dokumentach programowych:

 • Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w wersji zatwierdzonej decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r., zmieniony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 22 grudnia 2011 r.,
 • aktualnej wersji Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (wersja szesnasta) z 18 października 2012 r. wraz z erratą z dnia 5 grudnia 2012 r.

Na etapie dalszych przygotowań do udziału w konkursie niezbędnym jest zapoznanie się z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 oraz Kryteriami wyboru projektów w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka. Warto również zapoznać się z Przewodnikiem po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Dokumenty dostępne są na stronie Programu w zakładce Dokumenty i wytyczne 

"Kryteria wyboru projektów" wraz z "Przewodnikiem po kryteriach" dostępne są w zakładce Nabór wniosków


8. Jakie są obowiązki beneficjenta w zakresie promowania projektu?
 
Odpowiedź:
Nieodłącznym obowiązkiem beneficjenta realizującego projekt dofinansowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, podobnie, jak w przypadku dofinansowania otrzymanego w ramach innych Programów, jest prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, związanych z dotowanym przedsięwzięciem. Działania winny być prowadzone w oparciu o zapisy zawarte w umowie o dofinansowanie i zgodnie z wytycznymi Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

Na poziomie uregulowań unijnych podstawą prawną dla określenia obowiązków beneficjenta w tym zakresie są:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. WE L210 z 31.07.2006), zwane rozporządzeniem ogólnym - zawierające zapis o obowiązku prowadzenia działań promocyjnych;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, zwane rozporządzeniem wykonawczym – określające obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej.

Obowiązki beneficjentów wynikają przede wszystkim z artykułów 8 i 9 rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej. Zgodnie z zapisami tych artykułów beneficjenci są zobligowani do:

 • informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych;
 • umieszczania w miejscu realizacji projektu, w trakcie jego trwania, tablic informacyjnych, a po jego 
  zakończeniu (nie później niż 6 miesięcy od dnia zakończenia projektu) na stałe widocznych i dużych tablic pamiątkowych;
 • oznakowywania dokumentacji dotyczącej projektu;
 • wykonywania wszelkich innych obowiązków wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

Szczegóły dotyczące obowiązków beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka w zakresie działań informacyjno-promocyjnych wraz z konkretnymi zaleceniami i wizualizacją znakowania znaleźć można w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, opublikowanym na stronie Programu www.poig.2007-2013.gov.pl , w części poświęconej zasadom promocji 


9. Gdzie mogę znaleźć wzór wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź:
Wzory wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronach poszczególnych Instytucji Wrażających, bezpośrednio nadzorujących dane działanie oraz właściwych dla ogłaszania konkursów i przyjmowania wniosków w ramach danego działania.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej może się odbyć za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków. Beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia wniosku zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku oraz przygotowania wszystkich wymaganych załączników.

Na stronie Programu www.poig.2007-2013.gov.pl , w zakładce Dokumenty i wytyczne, wzory dokumentów  znajdują się wzory wniosków o dofinansowanie dla dwóch pierwszych priorytetów Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Infrastruktura sfery B+R oraz linki do stron, na których znajdują się wnioski wymagane w ramach pozostałych priorytetów.


10. Czy w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka można otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu?

Odpowiedź:
Tak, możliwość otrzymania dotacji w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych występuje w ramach Priorytetu I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii  (z wyłączeniem Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych) oraz Priorytetu II. Infrastruktura sfery B+R. Wsparcie w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowalnych występuje także we wszystkich projektach systemowych oraz w części projektów  kluczowych, w tym w szczególności realizowanych w ramach Priorytetu VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji (kierowane do jednostek administracji państwowej, rządowej oraz podmiotów im podległych).
 

11. Gdzie mogę znaleźć informację o konkursach planowanych na 2013 rok?

Odpowiedź:
Harmonogramy konkursów przeprowadzanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronach poszczególnych Instytucji Wdrażających. Zestawienie wszystkich linków do podstron portali, informujących o naborach dla poszczególnych działań, znajduje się na stronie Programu w zakładce Nabór wniosków 


12. Czy wkład własny beneficjenta może być wniesiony w postaci nieruchomości lub środków trwałych?

Odpowiedź: Tak, wkład może być wniesiony przez beneficjenta w postaci nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy. Wkład beneficjanta w postaci niepieniężnej stanowi wydatek kwalifikowalny. Należy jednak pamiętać, iż nie może on przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.

Więcej o wkładzie niepieniężnym przeczytać można w Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 , dostępnych na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, dostępnych na stronie PO IG w zakładce Dokumenty i wytyczne    


13. Z kim kontaktować się w celu uzyskania szczegółowych informacji?

Odpowiedź:
W celu zdobycia bardziej szczegółowych informacji na temat poszczególnych działań Programu Innowacyjna Gospodarka, należy skontaktować się z właściwą dla danego działania Instytucją Wdrażającą, która jest dla beneficjenta punktem bezpośredniego kontaktu.

Instytucje Wdrażające:

 • Ośrodek Przetwarzania Informacji
  (Poddziałanie 1.1.1, Działanie 1.3)
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  (Działanie 1.4 - dla konkursów ogłaszanych do końca 2011 r. oraz Działania: 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 8.1, 8.2)
 • Bank Gospodarstwa Krajowego 
  Departament Programów Europejskich
  (Działanie 4.3)
 • Polska Organizacja Turystyczna
  Departament Funduszy Europejskich
  (Działanie 6.4)
 • Ministerstwo Gospodarki
  Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
  (Działanie 4.5, Poddziałanie 6.2.2, 6.5.2)
 • Władza Wdrażająca Programy Europejskie
  (dla Priorytetu 7 i Działań 8.3, 8.4)

W sprawie działań 1.1.2, 1.2, 1.3.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 6.3, 6.5 oraz 1.4 dla naborów ogłaszanych od początku 2012 r. należy kontaktować się z właściwą Instytucją Pośredniczącą.

Pełna lista danych kontaktowych do wszystkich instytucji systemu wdrażania PO IG udostępniona została na stronie Programu w zakładce Instytucje realizujące Program, Instytucje w Programie  


14. Czy beneficjenci realizujący projekty w ramach PO IG 2007-2013 zobowiązani są do przeprowadzania audytu zewnętrznego przez niezależne podmioty - firmy zewnętrzne?

Odpowiedź:
  Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  nie narzucają beneficjentom obowiązku przeprowadzania audytów zewnętrznych projektów dofinansowywanych z Programu Innowacyjna Gospodarka, albowiem są to regulacje skierowane do Instytucji Pośredniczących i Wdrażających.

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 określają jednak okoliczności umożliwiające przeprowadzenie, na zlecenie beneficjentów PO IG, audytu zewnętrznego projektu.

Oba ww. dokumenty zostały opublikowane na stronie PO IG w zakładce Dokumenty i wytyczne 


15.  Jakie są cele Programu Innowacyjna Gospodarka?

Odpowiedź:
Celem nadrzędnym Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Na poziomie operacyjnym celami Programu prowadzącymi do osiągnięcia celu głównego są:

 • zwiększenie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw,
 • wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
 • zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
 • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
 • tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
 • wzrost poziomu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska