Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-09-2012

Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 3 września 2012 r. do 31 października 2012 r. Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - Instytucja Wdrażająca - będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R , Programu Innowacyjna Gospodarka.

Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R,
Programu Innowacyjna Gospodarka

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 3 września 2012 r. (od godz. 8.15)
do 31 października 2012 r. (do godz. 16.15).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Proces od zamknięcia naboru wniosków w rundzie aplikacyjnej do chwili podpisania umowy trwa do 4 miesięcy.

Miejsce składania wniosków: 

Wnioski należy skladać osobiście w siedzibie OPI lub przesłać pocztą albo kurierem na adres:

Ośrodek Przetwarzania Informacji,
Dział Wdrażania PO IG,
Al. Niepodległości 188 B, 00-608 Warszawa,
z dopiskiem
„Konkurs na realizację projektu w ramach Poddziałania 1.3.2 PO IG”
 
Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii OPI do godziny 16.15.

Sposób składania wniosków: 

Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków zamieszczonej na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji 

Wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie Wnioskodawca przesyła listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Ośrodka Przetwarzania Informacji na wskazany powyżej adres z dopiskiem „Konkurs na realizację projektu w ramach Poddziałania 1.3.2 PO IG”. 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.2 mogą ubiegać się:

  • jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych);
  • uczelnie;
  • spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IG oraz celów Działania 1.3 określonychw Szczegółowym opisie priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, którymi w szczególności jest zdobywanie oraz zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa.

Kryteria wyboru projektów:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dostępny jest na stronie OPI 

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

W ramach Poddziałania 1.3.2 PO IG dofinansowanie wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 85 proc. stanowią środki UE, a 15 proc. to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

6 000 000 euro

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Dokumentacja dostępna na stronie OPI 
Wzór umowy o dofinansowanie:   Dokumentacja dostępna na stronie OPI 
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Procedura odwoławcza:
 
Środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym jest protest.

Protest to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach PO IG (wnioskodawcy) o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:

  1. zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów, 
  2. naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

Od rozstrzygnięcia protestu oraz po doręczeniu przez Instytucję Pośredniczącą informacji o nieuwzględnieniu protestu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270, z późn. zm.). Zgodnie z art.13 ust. 2 ustawy skarga jest wnoszona do sądu zgodnie z właściwością wynikającą z siedziby instytucji, której działalność została zaskarżona.

Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia protestu określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka z 1 kwietnia  2011 r.

Ważne informacje:   

Dodatkowe informacje można uzyskać
kontaktując się z Działem Wdrażania
pod numerem telefonu: (22) 212 53 09 oraz (22) 212 53 06
lub wysyłając e-mail na adres: poig@opi.org.pl.

Linki:   Szczegółowe informacje nt najczęściej występujących błędów, popełnianych na etapie wnioskowania - dostępne na stronie OPI  
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska