Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-05-2014

OCEAN możliwości

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Innowacyjna Gospodarka

Uniwersytet Warszawski zainaugurował projekt OCEAN, Centrum Kompetencji: Otwarte Centrum Danych i ich Analiz. Inwestycja, polegająca na stworzeniu ośrodka przetwarzania wielkoskalowych danych, otrzymała 68 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Innowacyjna Gospodarka. W uroczystości, która odbyła się 29 maja 2014 r. uczestniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Wiceminister Iwona Wendel podczas inauguracji projektu OCEAN

- Konkurencyjna gospodarka musi być oparta na wiedzy i innowacjach. To decyduje o jej  sile, nowoczesności oraz zdolności do budowania przewag i poszerzania rynków. To cel, do którego zmierzamy modernizując polską gospodarkę, m.in. tworząc podstawy trwałych relacji między nauką i biznesem – mówiła wiceminister Wendel.

- Dobrym przykładem działań na rzecz rozwoju infrastruktury naukowej jest właśnie projekt OCEAN, którego celem jest stworzenie w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego znaczącego w skali światowej i unikalnego w skali polskiej Centrum Kompetencji w dziedzinie wielkoskalowych danych, ich analizy i przetwarzania. Rezultaty projektu będą z pewnością wykorzystywane przez całe polskie środowisko naukowe – powiedziała wiceminister Iwona Wendel.

Inauguracja projektu OCEAN

Wiceszefowa resortu odniosła się również do możliwości, jakie dla sektora nauki niesie nowa unijna perspektywa. - Jednym z wyzwań, które stoi obecnie przed polską nauką jest umiejętne, efektywne wykorzystanie posiadanego zaplecza infrastrukturalnego na rzecz generowania innowacji, szczególnie odpowiadających na potrzeby gospodarki. Dlatego w perspektywie finansowej 2014-2020 nacisk zostanie położony na instrumenty stymulujące współpracę między nauką a biznesem i zwiększenie stopnia komercjalizacji badań naukowych – mówiła.

Wizualizacja: Centrum Kompetencji Otwarte Centrum Danych i ich Analiz

W latach 2014-2020 wsparcie infrastruktury badawczej sektora nauki zostanie ograniczone do wybranych w drodze konkursu projektów z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Pewną nowością będzie wspieranie Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych, wspólnych dla kilku regionów i służących realizacji regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji. W Programie Inteligentny Rozwój możliwe będzie także prowadzenie działań dotyczących tworzenia międzynarodowych agend badawczych. Ich celem jest realizacja wysokiej jakości badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych przez zespoły wybitnych naukowców zagranicznych i polskich.

Więcej informacji o projekcie OCEAN znajduje się na stronie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego  i Komputerowego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska