Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-03-2012

Seminarium „Inteligentna Specjalizacja”

- Jednym z warunków, których spełnienie będzie niezbędne do uruchomienia nowych programów, jest przygotowanie przez dany kraj lub region strategii „inteligentnej specjalizacji”, która wyznaczy priorytetowe obszary wsparcia ze środków europejskich – powiedziała wiceminister Iwona Wendel, otwierając seminarium „Inteligentna Specjalizacja”, które 1-2 marca 2012 r. odbyło się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat koncepcji „inteligentnej specjalizacji” i związanych z nią kryteriów dla tworzenia programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Wiceminister Iwona Wendel, podkreśliła, że organizacja seminarium jest odpowiedzią na potrzebę dyskusji zarówno nad fundamentalnymi założeniami koncepcji „inteligentnej specjalizacji”, jak również nad jej praktycznym wymiarem. – Liczę na to, iż seminarium dostarczy nam konkretnych wskazówek dotyczących przygotowania odpowiednich dokumentów strategicznych i dostosowania do nich nowych programów operacyjnych – zaznaczyła wiceminister.

Według dyrektor Charliny Vitchevy z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej (KE) szybszy rozwój Unii Europejskiej zależny jest od prac nad rozwojem koncepcji „inteligentnej specjalizacji”. Przedstawicielka Komisji Europejskiej zauważyła, że koncepcja ta pozostaje w ścisłym związku z jednym z trzech głównych priorytetów Strategii Europa 2020 – rozwojem opartym na wiedzy i innowacji. Przypomniała też, że inteligentna strategia musi opierać się na analizie SWOT oraz obejmować system monitoringu i przeglądu. Powinna także zawierać propozycje aktywizacji przedsiębiorców w obszarze inwestycji w badania i rozwój.


Seminarium „Inteligentna Specjalizacja”

Seminarium „Inteligentna Specjalizacja”

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji rządowej, samorządów regionalnych oraz ekspertów w dziedzinie wspierania „inteligentnej specjalizacji”.

Uczestnikami seminarium byli również eksperci Platformy Inteligentnej Specjalizacji (powołanej z inicjatywy KE), którzy zachęcali polskie regiony do uczestnictwa w pracach forum. Zadaniem Platformy jest wspieranie państw członkowskich w budowaniu strategii „inteligentnej specjalizacji”, m.in. poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy, gromadzenie „dobrych praktyk” oraz udostępnianie wskazówek metodologicznych. Do wspólnych prac w ramach Platformy Inteligentnej Specjalizacji można przystąpić poprzez rejestrację na stronie internetowej Smart Specialisation Platform Strona otwiera się w nowym oknie

 

Seminarium „Inteligentna Specjalizacja”

 

Ważnym punktem seminarium były wystąpienia przedstawicieli zagranicznych regionów (Dolnej Austrii, Flandrii, Kraju Basków). Przedstawili oni doświadczenia wynikające z wdrażania różnych strategii rozwoju oraz, posługując się konkretnymi przykładami, wskazywali na korzyści płynące z zastosowania „inteligentnej specjalizacji”. Doświadczenia w zakresie prac nad strategiami „inteligentnej specjalizacji” przedstawiły również polskie regiony: Śląsk i Małopolska.

Ponadto omówiono działania prowadzone w Polsce na szczeblu centralnym. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło informacje na temat priorytetów badawczych przyjętych w Krajowym Programie Badań. Z kolei Ministerstwo Gospodarki omówiło stan prac nad Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki na lata 2012-2020 oraz nad Programem Rozwoju Przedsiębiorstw. Przedstawiono także wyniki projektu Foresight technologiczny przemysłu - InSight 2030, w ramach którego zidentyfikowano najbardziej konkurencyjne obszary przemysłowe w Polsce, charakteryzujące się dużym potencjałem rozwoju i innowacyjnością.

Organizacja seminarium była wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

 

Pobierz pliki:

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska